โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:35:39
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34646
นายสหภพ เอกอุปถัมภ์
ม.6/9 เลขที่ 17
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 9 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-17
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06 มาเรียนเที่ยง
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-25 สาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-23 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-07-05
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-05-31 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-14 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-08-16