โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:06:07
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34642
นายสธน พูลสวัสดิ์
ม.6/9 เลขที่ 16
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-11
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01 สายแถว