โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:03:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34638
นายศุภกร อภิโชคไชย
ม.6/4 เลขที่ 13
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-05 36622
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-22 ลาป่วย