โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:18:19
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34637
นายศิรสิทธิ์ อรชุนเลิศไมตรี
ม.6/9 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-15