โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:15:38
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34598
นายภูมินทร์ สีงาม
ม.6/9 เลขที่ 13
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 12 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-05
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06 มาเรียนเที่ยง
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-25 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-05-16
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-06
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-05-28
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-08-22