โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:39:35
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34583
นายพีรพงษ์ พุทธวงศ์ษา
ม.6/9 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-07 พบแพทย์
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-28
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-27 พบแพทย์
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-05-22
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-08-21 พบแพทย์