โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:09:56
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34564
นายปวริศร์ ศิริฤกษ์
ม.6/9 เลขที่ 10
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-06 มาเรียนเที่ยง
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-11 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-28
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-07 กลับต่างจังหวัด
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-06
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-08-22