โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-01-22 Time : 04:01:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส34532
นายธราธิป ศรีพรหม
ม.6/4 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-10 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-01-08