โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:57:08
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34532
นายธราธิป ศรีพรหม
ม.6/4 เลขที่ 9
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-31 ลากิจ