โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:14:39
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34451
นายฉัตรพล กังวล
ม.6/9 เลขที่ 5
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20