โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 14:54:18
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34423
นายกิตติยา บัวผลิ
ม.6/4 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-20 ลาป่วย