โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:34:20
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 34422
นายกิตติภพ ขันทเวช
ม.6/9 เลขที่ 2
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-06 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-09
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-01
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-06-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-06-07
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-08-20