สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2563

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 149 127 1364 18 617 104 56 46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 11 0 210 1182 19 440 95 64 55
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 4 220 178 1297 71 506 162 78 112
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 14 331 255 967 48 417 113 72 64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 28 264 352 987 35 446 167 133 98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 56 30 454 377 875 2 657 98 121 112
รวม 80 91 1579 1499 6672 194 3083 741 524 490