สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2563

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 56 30 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 80 91 0 0 0 0 0 0 0 0