สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2563

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 57 73 162 122 181 162
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 81 42 188 159 210 226
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 94 60 181 153 203 306
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 127 76 251 168 293 299
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 174 117 226 268 214 452
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 203 200 360 447 472 570
รวม 0 0 0 0 736 568 1368 1317 1573 2015