สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2563

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 58 73 164 122 88 89
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 82 42 191 159 99 114
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 94 60 181 153 102 158
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 133 82 268 173 203 167
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 174 117 226 268 128 242
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 203 200 360 447 267 319
รวม 0 0 0 0 744 574 1390 1322 887 1089