สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2562

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 81 54 236 149 157 98 250 156 125 91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 101 31 262 147 211 87 396 150 220 95
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 116 68 245 208 193 140 375 334 144 168
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 181 90 296 124 217 134 417 229 162 188
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 189 108 393 241 340 232 608 358 262 273
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 92 426 170 316 195 555 175 240 130
รวม 894 443 1858 1039 1434 886 2601 1402 1153 945