สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2562

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 81 54 235 149 155 98 239 156 120 91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 86 29 223 139 160 87 323 149 178 95
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 106 63 220 204 164 140 345 334 127 168
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 153 79 243 112 175 121 340 213 115 173
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 184 108 377 241 332 231 592 358 256 279
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 215 87 394 169 282 193 494 174 222 130
รวม 825 420 1692 1014 1268 870 2333 1384 1018 936