สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2562

กลับหน้าแรก
ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ".$num_rowsmay60ma."";?> ".$num_rowsmay60mb."";?> ".$num_rowsjun60ma."";?> ".$num_rowsjun60mb."";?> ".$num_rowsjul60ma."";?> ".$num_rowsjul60mb."";?> ".$num_rowsaug60ma."";?> ".$num_rowsaug60mb."";?> ".$num_rowssep60ma."";?> ".$num_rowssep60mb."";?>