สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2562

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 81 54 159 74 0 0 0 0 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 101 31 158 64 0 0 0 0 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 116 68 149 109 0 0 0 0 0 0
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 181 90 203 72 0 0 0 0 0 0
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 189 108 217 151 0 0 0 0 0 0
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 92 251 98 0 0 0 0 0 0
รวม 894 443 1137 568 0 0 0 0 0 0