สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย

สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2561

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 63 33 176 85 179 76 114 70 0 0
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 123 37 0 71 167 91 131 89 0 0
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 167 40 333 118 265 142 202 131 0 0
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 161 72 315 127 325 139 207 135 0 0
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 89 71 267 134 363 113 121 164 0 0
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 126 91 304 101 367 108 137 85 0 0
รวม 729 344 1665 636 1666 669 912 674 0 0