สถิตินักเรียนขาดเรียน และมาสาย จำแนกตามเดือน และระดับชั้น พ.ศ.2560

กลับหน้าแรก

ที่ ระดับชั้น
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 4 0 43 23 274 62 116 26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 8 14 135 92 66 28
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 32 49 144 343 71 182
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 1 15 85 59 309 105 153
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 7 78 33 245 55 252
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 6 87 13 163 114 449 254 264
รวม 0 0 10 88 118 412 759 1500 667 905