สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2021-04-08

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 13 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 14 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 19 17 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 13 22 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 17 24 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 20 20 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 19 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 23 17 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 15 25 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/15 21 19 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 281 304 585 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 19 16 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 23 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15 22 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 22 15 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 22 17 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 18 21 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 19 20 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 18 21 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 15 25 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 14 26 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 17 22 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 253 286 539 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 22 16 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 22 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 11 24 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 21 18 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 20 17 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 17 22 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 20 19 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 20 18 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 19 20 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 15 23 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 256 281 537 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 13 23 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 17 28 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 19 26 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 19 24 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 29 17 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 17 27 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 26 17 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 19 26 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 21 22 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 22 23 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 28 15 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 230 248 478 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 7 12 19 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 13 32 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 17 27 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 14 18 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่5/5 26 11 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 14 18 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 20 12 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 18 21 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 22 16 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 25 14 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 25 12 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 201 193 394 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 18 14 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 10 24 34 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 23 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 14 18 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/5 17 22 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 13 27 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/8 20 16 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/9 24 12 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/10 23 12 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/11 21 16 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 187 206 393 0 0
รวมทั้งหมด 1408 1518 2926 0 0


โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60