สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2021-01-14

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 13 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 14 37 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 19 17 36 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 13 23 36 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 17 23 40 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 18 22 40 9 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 17 23 40 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 17 23 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 17 24 41 6 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 20 20 40 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 17 23 40 7 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 21 19 40 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 23 17 40 9 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 15 25 40 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/15 21 19 40 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 281 305 586 67 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 19 16 35 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 23 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15 22 37 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 22 17 39 6 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 22 17 39 14 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 18 21 39 12 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 18 22 40 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 22 18 40 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 19 20 39 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 18 21 39 10 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 22 18 40 10 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 15 25 40 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 14 26 40 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 17 22 39 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 253 288 541 83 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 22 16 38 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 22 35 7 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 11 24 35 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 21 18 39 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 22 18 40 13 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 20 17 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 17 22 39 20 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 20 19 39 6 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 20 18 38 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 19 20 39 17 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 18 22 40 16 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 19 21 40 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 15 23 38 14 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 256 281 537 111 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 13 23 36 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 17 28 45 5 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 19 26 45 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 19 24 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 29 17 46 11 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 17 27 44 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 26 17 43 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 19 26 45 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 21 22 43 6 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 22 23 45 10 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 28 15 43 7 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 230 248 478 54 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 7 12 19 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 13 32 45 7 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 17 27 44 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 14 18 32 1 0
มัธยมศึกษาปีที่5/5 26 11 37 9 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 14 18 32 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 20 12 32 6 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 18 21 39 9 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 22 16 38 15 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 25 14 39 9 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 25 12 37 7 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 201 193 394 66 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 18 14 32 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 10 24 34 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 23 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 14 18 32 10 0
มัธยมศึกษาปีที่6/5 17 22 39 10 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 18 22 40 4 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 13 27 40 13 0
มัธยมศึกษาปีที่6/8 20 16 36 9 0
มัธยมศึกษาปีที่6/9 24 12 36 11 0
มัธยมศึกษาปีที่6/10 23 12 35 3 0 Check
มัธยมศึกษาปีที่6/11 21 16 37 8 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 187 206 393 71 0
รวมทั้งหมด 1408 1521 2929 452 11


โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60