สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2019-10-10

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 20 16 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 12 24 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 15 22 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 23 17 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 20 20 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 15 25 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 14 26 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 259 290 549 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 16 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 22 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 11 25 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 21 19 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 17 22 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 20 20 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 20 20 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 19 19 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 15 23 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 259 286 545 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 23 18 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 26 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 22 26 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 26 21 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 25 23 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 30 19 49 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 30 19 49 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 22 25 22 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 17 31 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 27 23 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 254 253 507 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 7 13 20 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 13 32 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 17 27 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 14 21 35 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 28 11 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 16 18 34 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 23 13 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 20 22 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 23 16 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 25 14 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 28 14 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 214 201 415 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 19 14 33 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10 24 34 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 23 33 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 14 19 33 0 0
มัธยมศึกษาปีที่5/5 17 22 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 13 27 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 20 17 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 24 13 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 25 12 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 21 16 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 191 209 400 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 18 14 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 19 30 49 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 22 25 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 16 28 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/5 25 16 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 17 29 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 15 30 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/8 32 13 45 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/9 18 16 34 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 182 201 383 0 0
รวมทั้งหมด 1359 1440 2799 0 0


โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60