สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2018-07-13

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 16 38 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14 22 36 0 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 11 25 36 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 22 18 40 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 21 19 40 2 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 17 21 38 0 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 19 17 36 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 20 20 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 21 19 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 19 21 40 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 18 22 40 1 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 19 21 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 15 25 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 260 284 544 9 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 23 18 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 26 40 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 18 22 40 0 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 23 26 49 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 26 24 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 25 25 50 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 29 19 48 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 31 18 49 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 22 26 48 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 18 32 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 27 23 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 256 259 515 5 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 21 38 0 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 18 21 39 3 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 19 18 37 0 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 30 20 50 2 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 32 14 46 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 31 11 42 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 29 16 45 3 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 28 20 48 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 28 18 28 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 19 30 49 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 22 28 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 273 217 490 13 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 19 14 33 0 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 11 24 35 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 24 34 0 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 17 19 36 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 16 22 38 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 18 22 40 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 13 27 40 0 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 21 17 38 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 26 13 39 4 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 13 40 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 21 16 37 2 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 199 211 410 13 24
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 18 14 32 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 17 29 46 1 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 22 25 47 1 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 16 28 44 0 1
มัธยมศึกษาปีที่5/5 26 16 42 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 17 29 46 1 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 15 30 45 3 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 33 14 47 4 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 18 16 34 0 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 182 201 383 15 22
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 16 15 31 2 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 17 32 49 1 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 20 47 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 24 25 49 1 2
มัธยมศึกษาปีที่6/5 36 12 48 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 16 33 49 1 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 15 32 47 6 2
มัธยมศึกษาปีที่6/8 25 16 41 2 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 176 185 361 27 12
รวมทั้งหมด 1346 1357 2703 82 82


โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60