สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 สถิติจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำวันที่ : 2018-01-14

เปลี่ยนวันที่ : กลับเมนูหลัก
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนรวม
ขาดเรียน
มาสาย
Status
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 18 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14 26 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 22 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 24 26 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 25 25 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 25 25 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 30 20 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 32 18 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 25 25 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 18 32 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 27 23 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 261 260 521 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 18 21 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 18 21 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 19 20 39 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 30 20 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 33 15 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 33 14 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 30 17 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 28 20 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 28 20 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 19 31 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 22 28 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 278 227 505 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 20 37 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 27 14 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 26 17 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 22 24 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 23 20 43 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 24 18 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 26 21 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 25 21 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 19 31 19 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 18 31 49 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 227 217 444 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 18 14 32 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 17 30 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 22 25 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 16 28 44 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 25 16 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 18 30 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 16 32 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 34 14 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 22 18 40 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 188 207 395 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 16 15 31 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 17 31 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 20 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 24 26 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่5/5 36 12 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 16 33 49 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 15 32 47 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 25 16 41 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 176 185 361 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 20 14 34 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 12 34 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 14 28 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 26 22 48 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/5 24 22 46 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 22 29 51 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 20 30 50 0 0
มัธยมศึกษาปีที่6/8 24 18 42 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 162 197 359 0 0
รวมทั้งหมด 1292 1293 2585 0 0


โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-4150621 Website : http://www.ro.ac.th
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูมงคล มะเมียทอง : 6/6/60