โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-10-1 ถึงวันที่ 2020-10-31
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
33277
นายเฉลิมศักดิ์ สุขปราการ ม.6/9
1
0 2 11
34995
นายกีรติ ธานี ม.6/9
2
0 1 13
35000
นายคัชทาเทพ ต๊ะเฟย ม.6/9
3
2 1 0
35001
นายจงชนะ จงรักกลาง ม.6/9
4
0 0 0
35012
นายจีรัญ จันทร์ไพร ม.6/9
5
0 0 0
35017
นายชนะเดช แอบทองใส ม.6/9
6
5 0 1
35023
นายชัยวิรัตน์ กุลสวัสดิ์ ม.6/9
7
0 1 2
35026
นายชาญวิทย์ เสริมแก้ว ม.6/9
8
0 0 1
35028
นายชินทัช ชัยพินิจนรชาติ ม.6/9
9
0 0 0
35038
นายณัฐชาย ลีเลิศชายมนตรี ม.6/9
10
3 6 5
35061
นายธนภัทร ชาติแพงตา ม.6/9
11
0 0 2
35067
นายธนาธิป อุปริมาตร ม.6/9
12
0 0 0
35081
นายนพรุจ รักวงษ์ ม.6/9
13
1 1 5
35101
นายปิยะณัฐ สีวะกุล ม.6/9
14
0 1 1
35131
นายภูเบศวร์ สอนราช ม.6/9
15
1 3 5
35142
นายวชิระ ภูเกาะ ม.6/9
16
0 0 0
35151
นายวินัย รำเพยพล ม.6/9
17
1 1 2
35159
นายศราวุธ นิยมสัตย์ ม.6/9
18
0 0 0
35169
นายศุภราช บุญเรือง ม.6/9
19
1 3 10
35190
นายสุทัช เลี่ยมสืบเชื้อ ม.6/9
20
1 1 4
35210
นายอมรินทร์ หาญอาษา ม.6/9
21
0 1 13
35238
นางสาวกัลยากร ดำรงค์กิจมั่น ม.6/9
22
0 0 4
35245
นางสาวขวัญฤดี จินพละ ม.6/9
23
0 0 0
35259
นางสาวชนกนันท์ ชิว ม.6/9
24
2 0 0
35269
นางสาวชลธิชา อารีวงษ์ ม.6/9
25
0 0 0
35297
นางสาวธิณัฐดา ธรรมเกตุ ม.6/9
26
0 7 1
35365
นางสาวมณีรัตน์ จงไพศาลสกุล ม.6/9
27
0 0 0
35366
นางสาวมณีรัตน์ ม่วงมนตรี ม.6/9
28
0 0 0
35395
นางสาววิชุดา ประจันทร์ศรี ม.6/9
29
0 0 0
35419
นางสาวสุฐิตา สวนสังข์ ม.6/9
30
1 3 8
35426
นางสาวสุพิชญา สวัสดิ์จิตร ม.6/9
31
0 0 0
37216
นายพิทักษ์ ตุ้มบูรณะ ม.6/9
32
2 9 1
37223
นายศุภณัฐ พลายเพ็ชร์ ม.6/9
33
1 0 0
37227
นายเอกราช ศรีธรรมา ม.6/9
34
0 0 0
37258
นางสาวอภิชญา สดมภ์ชัยกุล ม.6/9
35
3 0 0
37264
นางสาวจิดาภา พรหมลัทธิ ม.6/9
36
1 7 4