โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34984
นายกฤติน บุตรเอก ม.6/8
1
0 0 8
34986
นายกล้ายุทธ ทนทาน ม.6/8
2
0 0 3
34998
นายคมกฤษ ไชโย ม.6/8
3
1 0 0
34999
นายครรชิต บุญเขื่อง ม.6/8
4
3 0 2
35020
นายชวกรณ์ แก้วหิรัญ ม.6/8
5
0 2 1
35022
นายชัยณรงค์ เห็นอภิธรรม ม.6/8
6
5 4 5
35037
นายณัฐชานนท์ รมย์พึง ม.6/8
7
9 1 3
35047
นายณัฐวุฒิ ยศสมศักดิ์ ม.6/8
8
8 0 1
35078
นายนนธวัช ปิติสิทธิ์ ม.6/8
9
9 16 6
35099
นายปวัน โตเฟื่อง ม.6/8
10
1 8 5
35117
นายภราดร เนียมเผือก ม.6/8
11
0 10 1
35119
นายภวัต ตวงสิทธินันท์ ม.6/8
12
5 1 0
35130
นายชยาวัชร์ แซ่จึง ม.6/8
13
1 3 2
35154
นายวีระพันธุ์ จันทะพา ม.6/8
14
0 0 1
35177
นายสราวุฒิ ราชวงษ์ ม.6/8
15
1 8 3
35213
นายอัครวิทย์ เอียงสวาท ม.6/8
16
3 2 0
35218
นายอัษฎาวุธ ขุนทอง ม.6/8
17
19 6 1
35220
นายอิษฎา เอี่ยมศิลา ม.6/8
18
0 10 1
35225
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตนมณี ม.6/8
19
0 0 0
35231
นางสาวกัญญาพัชร จาบสันเทียะ ม.6/8
20
0 4 0
35240
นางสาวกานต์ธิดา พุฒสอยดาว ม.6/8
21
0 0 1
35255
นางสาวจุฑาลักษณ์ ฉันทะดี ม.6/8
22
0 1 1
35292
นางสาวธนิษฐา พรรณา ม.6/8
23
1 3 0
35324
นางสาวปรีณาพรรณ กล่อมบรรจง ม.6/8
24
0 2 4
35325
นางสาวปวรรัตน์ ยอดแสวง ม.6/8
25
4 6 2
35334
นางสาวพรนิภา บุญมี ม.6/8
26
0 6 0
35354
นางสาวพิมพ์ลภัส เหินชัย ม.6/8
27
2 2 1
35361
นางสาวภัทรินทร์ แฝงคต ม.6/8
28
0 0 0
35378
นางสาวรัชนีกร เทียนสว่าง ม.6/8
29
1 1 0
35405
นางสาวศิรินทิพย์ เกียรติเรืองวัฒนา ม.6/8
30
16 10 0
36082
นางสาวกมลพร มาพบสุข ม.6/8
31
1 6 0
37204
นายคฑาทร ทิพย์ทวีสุข ม.6/8
32
2 4 4
37213
นายนครินทร์ ขจรเพชร ม.6/8
33
3 7 7
37228
นางสาวกมลวรรณ ช่อกระถิน ม.6/8
34
0 5 0
37238
นางสาวดนญา นิยมสมบัติ ม.6/8
35
0 0 1
37251
นางสาวรัตน์นรี หมอปาน ม.6/8
36
3 5 3