โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภชัย
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34417
นายกวิน วงค์โยธา ม.6/8
1
0 0 0
34424
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เอม ม.6/8
2
0 0 0
34447
นายเจตริน วรรณนุรักษ์ ม.6/8
3
0 0 0
34454
นายชนะรัตน์ กุลสวัสดิ์ ม.6/8
4
0 0 0
34464
นายชัยธวัช จวงสอน ม.6/8
5
0 0 0
34465
นายชัยพัชร์ อัมพุชินทร์ ม.6/8
6
0 0 0
34480
นายณรัน บรมธนรัตน์ ม.6/8
7
0 0 0
34518
นายธนพล มะลิปิไข ม.6/8
8
0 0 0
34520
นายธนภัทร แสงนภากาศ ม.6/8
9
0 0 0
34535
นายธาดา ปานศรี ม.6/8
10
0 0 0
34537
นายธีรศักดิ์ วรรณโส ม.6/8
11
0 0 0
34546
นายนวภูมิ นิติทูลเทพกุล ม.6/8
12
0 0 0
34562
นายปริญญา โภคทวีงาม ม.6/8
13
0 0 0
34568
นายพงศธร ดนัยสวัสดิ์ ม.6/8
14
0 0 0
34575
นายพลพจน์ อังสุวิโรจน์ ม.6/8
15
0 0 0
34581
นายพิสุทธิ์ ค้ำชู ม.6/8
16
0 0 0
34592
นายภัทรพล ประทุม ม.6/8
17
0 0 0
34605
นายยศวรรทธิ์ บุรีรัตน์ ม.6/8
18
0 0 0
34608
นายรชต วิศิษฏ์ปรีชา ม.6/8
19
0 0 0
34610
นายวสันต์ จำปาทอง ม.6/8
20
0 0 0
34613
นายวรายุทธ บุญบรรลุ ม.6/8
21
0 0 0
34621
นายวิชญ์พล เทียนศิริ ม.6/8
22
0 0 0
34624
นายวิภพ กำเนิดเพ็ชร ม.6/8
23
0 0 0
34644
นายสราวุฒิ ไชยโคตร ม.6/8
24
0 0 0
34660
นายสุรวุฒิ ถมทอง ม.6/8
25
0 0 0
34721
นางสาวจุฑามาศ ใจภักดี ม.6/8
26
0 0 0
34754
นางสาวณิชาภัทร ชมทรัพย์ ม.6/8
27
0 0 0
34778
นางสาวเนตรนภา มังษา ม.6/8
28
0 0 0
34807
นางสาวพรเพ็ญ วณิชย์ดวงแก้ว ม.6/8
29
0 0 0
34809
นางสาวพลอยสวย เดินริบรัมย์ ม.6/8
30
0 0 0
34814
นางสาวพิชญาภา เทพประสิทธิ์ ม.6/8
31
0 0 0
34862
นางสาววีนา นารถชะอุ้ม ม.6/8
32
0 0 0
34864
นางสาวศรัณยา แซ่ตั้ง ม.6/8
33
0 0 0
34879
นางสาวสุดารัตน์ วิเชียร ม.6/8
34
0 0 0
34907
นางสาวอาทิตยา พรมนารถ ม.6/8
35
0 0 0
36606
นายกัมปนาท กังวานไกล ม.6/8
36
0 0 0
36611
นายเดชาธร ประสพเกียรติโภคา ม.6/8
37
0 0 0
36612
นายเทพศักดิ์ มงคลกุลสัตย์ ม.6/8
38
0 0 0
36617
นายธัญพัฒน์ จักรแก้ว ม.6/8
39
0 0 0
36620
นายวชิรวิทย์ แซ่ปึง ม.6/8
40
0 0 0
36621
นายปณชัย ศักดิ์วานชัย ม.6/8
41
0 0 0
36625
นายอภิสิทธิ์ สุขเกษม ม.6/8
42
0 0 0
36628
นางสาวจุฑามาศ ศรีลาชัย ม.6/8
43
0 0 0
36635
นางสาวเนตรชนก พวงแก้ว ม.6/8
44
0 0 0
36640
นางสาวพิมพ์นภา สมาคม ม.6/8
45
0 0 0