โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34992
นายกิตติภูมิ สาระชีพ ม.6/7
1
2 5 5
35043
นายณัฐภัทร ใจสุข ม.6/7
2
0 0 4
35089
นายนิธิวัฒน์ ฟองคำ ม.6/7
3
5 1 1
35096
นายปฏิพล วงภักดี ม.6/7
4
2 0 0
35100
นายภูรินท์ โสภณศิริ ม.6/7
5
0 1 3
35102
นายปิยะบัณฑิตย์ พรมโชติ ม.6/7
6
1 14 7
35106
นายพชระ เอกวงษา ม.6/7
7
2 1 0
35128
นายภูริเดช ศรีชัยปลัด ม.6/7
8
0 4 0
35129
นายภูวกร สุวรรณเศรษฐ ม.6/7
9
0 0 3
35188
นายสุทธวีร์ แซ่ลิ้ม ม.6/7
10
1 0 1
35217
นายอัษฎาวุฒิ ไชยโคตร ม.6/7
11
1 4 2
35239
นางสาวกานต์ธิดา ปักกาสาร ม.6/7
12
0 2 0
35241
นางสาวกุลณัฐ นาชัยโชติ ม.6/7
13
0 3 5
35247
นางสาวจณิสตา บุตรดา ม.6/7
14
3 1 2
35284
นางสาวณิชานันท์ สิริกุลเมธานนท์ ม.6/7
15
0 3 3
35296
นางสาวธิญาดา จันทร์คล้าย ม.6/7
16
1 0 0
35303
นางสาวนริศรา แจ้งใจ ม.6/7
17
2 2 4
35312
นางสาวเนตรอัปสร แซ่ตั้ง ม.6/7
18
0 0 2
35320
นางสาวเบญญาภา พูลสวัสดิ์ ม.6/7
19
0 0 1
35335
นางสาวพรพณา ขำรักษา ม.6/7
20
0 0 1
35337
นางสาวพรวิภา เง่าประวัติ ม.6/7
21
0 0 3
35357
นางสาวภคินี อินทรวงษ์ ม.6/7
22
2 2 2
35385
นางสาววรรณวิสา ทองศักดิ์แสง ม.6/7
23
2 1 2
35406
นางสาวปุญญิศา ปิ่นเทศ ม.6/7
24
2 4 0
35408
นางสาวศุภณัฐ หลิน ม.6/7
25
2 1 3
35411
นางสาวศุภาพิชญ์ กุดั่น ม.6/7
26
0 0 1
35418
นางสาวสิริวรรณ บุญญะฤทธิ์ ม.6/7
27
0 0 0
35420
นางสาวสุทาวดี ทองไชย ม.6/7
28
8 4 7
35432
นางสาวอนิญชนา ศิริวิมลวรรณ ม.6/7
29
0 0 0
35435
นางสาวออมทอง เกียรติธนะกิจ ม.6/7
30
0 0 0
35440
นางสาวอาทิตยา ศรีคุณ ม.6/7
31
0 0 0
35444
นางสาวอินทิรา โครพ ม.6/7
32
0 0 1
35445
นางสาวอูริสสรา รุจิศาสตร์ ม.6/7
33
0 4 1
37208
นายทักชัย เค้าแก้ว ม.6/7
34
1 1 19
37218
นายรัฐโรจน์ เลิศวุฒานนท์ ม.6/7
35
1 5 4
37234
นางสาวชลธิชา ปากหวาน ม.6/7
36
0 0 1
37236
นางสาวฐาปนี ปิติวงศ์หิรัญกุล ม.6/7
37
0 2 0
37246
นางสาวพรทิพย์ แสงรุ่งสว่าง ม.6/7
38
0 0 0
37254
นางสาวศศิกานต์ กระจ่างแจ้ง ม.6/7
39
0 2 1
37255
นางสาวสิริมา ธนาณิชนันท์ ม.6/7
40
0 5 2