โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 45 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภัคษา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34430
นายคณพล เกียรติมหาไชย ม.6/7
1
0 0 0
34444
นายจิรายุทธ เปรี่ยมตราชู ม.6/7
2
0 0 0
34458
นายชยากร นุชผดุง ม.6/7
3
0 0 0
34461
นายชวัลวิทย์ โมคาพันธ์ ม.6/7
4
0 0 0
34467
นายชาคริต เพชรศิริ ม.6/7
5
0 0 0
34591
นายภัทรพล ประชาวิวัฒน์ ม.6/7
6
0 0 0
34607
นายโยธิน ใจสอาด ม.6/7
7
0 0 0
34611
นายวรพจน์ ศรีสงคราม ม.6/7
8
0 0 0
34622
นายวิทวัส วงค์ศรี ม.6/7
9
0 0 0
34632
นายศรราม สิงหา ม.6/7
10
0 0 0
34645
นายสฤษฎ์พงศ์ เลิศวศินกุล ม.6/7
11
0 0 0
34665
นายอชิระ ฤทัยเจริญธรรม ม.6/7
12
0 0 0
34666
นายอดิศักดิ์ ทศสุขสันติ ม.6/7
13
0 0 0
34674
นายอภิสิทธิ์ สนสัมฤทธิ์ ม.6/7
14
0 0 0
34679
นายอิทธิพันธ์ โอชาวัฒน์ ม.6/7
15
0 0 0
34699
นางสาวกัญญารัตน์ สีเขียว ม.6/7
16
0 0 0
34703
นางสาวกาญจนา พรมจารีย์ ม.6/7
17
0 0 0
34709
นางสาวขวัญเรือน มีศรี ม.6/7
18
0 0 0
34710
นางสาวไข่มุก แซ่ตั้ง ม.6/7
19
0 0 0
34713
นางสาวจริญญา วิจิตรสุนทร ม.6/7
20
0 0 0
34731
นางสาวชลธิชา สายคำ ม.6/7
21
0 0 0
34739
นางสาวณรากร อักษรนิติ ม.6/7
22
0 0 0
34740
นางสาวณัฏฐธิดา สุวรรณนิตย์ ม.6/7
23
0 0 0
34746
นางสาวณัฐธัญญา แก้วไชยเฉลิมพล ม.6/7
24
0 0 0
34748
นางสาวณัฐพร เจริญชัยวรกุล ม.6/7
25
0 0 0
34763
นางสาวธนาพร ทองทราย ม.6/7
26
0 0 0
34768
นางสาวธิมาพร พุ่มโกศล ม.6/7
27
0 0 0
34785
นางสาวปฑิตตา สังข์ทองคำ ม.6/7
28
0 0 0
34798
นางสาวปิยนันท์ ทองปรุง ม.6/7
29
0 0 0
34803
นางสาวพรลภัส ชมชื่น ม.6/7
30
0 0 0
34818
นางสาวพิมพ์รพัตร ไชยนต์ ม.6/7
31
0 0 0
34819
นางสาวพิมล ทรัพย์เอนก ม.6/7
32
0 0 0
34826
นางสาวภัทรธิดา คำอยู่ ม.6/7
33
0 0 0
34830
นางสาวภัทริฎา จำปากุล ม.6/7
34
0 0 0
34834
นางสาวมนัสชนก ตองอบ ม.6/7
35
0 0 0
34837
นางสาวเมทินี วงค์ษา ม.6/7
36
0 0 0
34840
นางสาวรติกร แสวงวงศ์ ม.6/7
37
0 0 0
34841
นางสาวรวิภา เครือปาน ม.6/7
38
0 0 0
34850
นางสาวรุ่งฟ้า กลิ่นสุคนธ์ ม.6/7
39
0 0 0
34868
นางสาวสมฤดี เพ็ชรทองคำ ม.6/7
40
0 0 0
34869
นางสาวสริดา โรจนทรัพย์กุล ม.6/7
41
0 0 0
34878
นางสาวสุดาทิพย์ สุพรรณพบ ม.6/7
42
0 0 0
34880
นางสาวสุทธินันท์ บุปผาเห้า ม.6/7
43
0 0 0
34882
นางสาวสุธิมา ติมอนรัมย์ ม.6/7
44
0 0 0
34906
นางสาวอัสรีนา พรมนารถ ม.6/7
45
0 0 0