โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34463
นายชัยชนก ชัยฉลาด ม.6/6
1
2 11 13
35002
นายจารุวัฒน์ เประกันยา ม.6/6
2
2 3 2
35014
นายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก ม.6/6
3
0 0 2
35040
นายณัฐนันท์ ผิวอ่อนดี ม.6/6
4
3 7 9
35044
นายณัฐวัฒน์ อุตมษร ม.6/6
5
0 0 0
35059
นายธนพงษ์ จันทร์ตุ่ย ม.6/6
6
3 3 2
35114
นายพีรภัทร คงกล้า ม.6/6
7
0 6 16
35138
นายยศพัฒน์ หน่อท้าว ม.6/6
8
1 7 15
35157
นายศรัณย์ ศักดิ์จินดารัศมี ม.6/6
9
3 5 3
35161
นายศิครินทร์ บุญกั้ว ม.6/6
10
0 3 3
35170
นายศุภวัฒน์ อ้นฉ่ำ ม.6/6
11
0 0 1
35172
นายสกรรจ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ม.6/6
12
0 0 0
35195
นายเสฏฐนันท์ มัคคภาวี ม.6/6
13
5 5 4
35211
นายอรรถพล บุญเชิด ม.6/6
14
2 10 12
35221
นายเอกราช รัตนพลแสน ม.6/6
15
2 1 1
35243
นางสาวเกษมณี เอี่ยมอาภากุล ม.6/6
16
4 3 1
35267
นางสาวชลธิชา โทเล ม.6/6
17
0 5 3
35274
นางสาวญดาพร เอื้อพิพัฒนกุล ม.6/6
18
3 2 0
35305
นางสาวนวพร ศรีอ้วน ม.6/6
19
5 3 0
35307
นางสาวนันทกานต์ ฉ่ำหลำ ม.6/6
20
0 1 0
35310
นางสาวนิตยา เมืองแวง ม.6/6
21
0 0 2
35318
นางสาวบุษยา กาละพวก ม.6/6
22
0 1 0
35329
นางสาวปาริฉัตร เล้ารัตนอารีย์ ม.6/6
23
0 0 0
35339
นางสาวพรหมพร รักษาภักดี ม.6/6
24
3 9 3
35340
นางสาวภัทราภรณ์ บุญจันทร์ ม.6/6
25
4 1 1
35351
นางสาวพิมพ์ชนก ทองบุญเกิด ม.6/6
26
0 2 0
35353
นางสาวพิมพ์ชนก มงคลอินทร์ ม.6/6
27
2 3 6
35356
นางสาวแพรพลอย พันทอง ม.6/6
28
0 1 1
35368
นางสาวมาริษา ทองศรี ม.6/6
29
0 1 0
35386
นางสาววรรณษา ลีลาภิวัฒน์ ม.6/6
30
9 6 2
35390
นางสาววริยา นิลวัลย์ ม.6/6
31
0 0 0
35403
นางสาวศศิประภา อินช้าง ม.6/6
32
0 1 0
35412
นางสาวศุภาพิชณ์ สมยง ม.6/6
33
1 1 3
36085
นางสาวจศิรา พิทักษ์กิจนิเวศน์ ม.6/6
34
0 0 0
37205
นายณัฐวุฒิ ศุภธำรง ม.6/6
35
2 9 15
37207
นายต่อตระกูล ตันติสถาพรชัย ม.6/6
36
5 7 8
37225
นายสุทธิชัย ภักดี ม.6/6
37
5 2 3
37239
นางสาวนัฐรัตน์ ชื่นชูธรรม ม.6/6
38
0 1 0
37243
นางสาวปริชาติ แก้วตา ม.6/6
39
1 3 2
37260
นางสาวอารยา เจริญยิ่ง ม.6/6
40
0 2 5