โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 46 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูมงคล
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34415
นายกฤษฎา เกิดช่วง ม.6/6
1
0 0 0
34426
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์นายะ ม.6/6
2
0 0 0
34475
นายฐานธิษณ์ ธนัทอัศวพงศ์ ม.6/6
3
0 0 0
34479
นายณภัทร ศักดิ์สิทธิ์ ม.6/6
4
0 0 0
34495
นายณัฐวัตร สุเสวี ม.6/6
5
0 0 0
34521
นายธนวัฒน์ ทองคำฟู ม.6/6
6
0 0 0
34524
นายธนวิทย์ พลายกล่ำ ม.6/6
7
0 0 0
34529
นายธนายุต นันดี ม.6/6
8
0 0 0
34552
นายปฏิวัติ ถาวรพร ม.6/6
9
0 0 0
34565
นายปัณณธร ปึงอุดม ม.6/6
10
0 0 0
34573
นายพรเทพ ชัยพิพัฒน์เจริญ ม.6/6
11
0 0 0
34593
นายภัทรวัต แข่งขัน ม.6/6
12
0 0 0
34634
นายศักดิ์นฤน ประพันธ์ศรี ม.6/6
13
0 0 0
34636
นายศิรสิทธิ์ รัชตวรพันธ์ ม.6/6
14
0 0 0
34640
นายศุภณัฐ อัตตเกษม ม.6/6
15
0 0 0
34655
นายสุทิน สมเพชร ม.6/6
16
0 0 0
34675
นายอรุษ พินิจเจริญรัตน์ ม.6/6
17
0 0 0
34700
นางสาวกัญฐณา สนธิปัญญา ม.6/6
18
0 0 0
34712
นางสาวจรรยวรรธน์ บุญเคน ม.6/6
19
0 0 0
34714
นางสาวจังคนิภา ทองอินทร์ ม.6/6
20
0 0 0
34720
นางสาวจีรนันท์ หมากทะลาย ม.6/6
21
0 0 0
34726
นางสาวฉัตรธิดา ชายะตานันท์ ม.6/6
22
0 0 0
34736
นางสาวณฐพร อมรทวีพร ม.6/6
23
0 0 0
34738
นางสาวฌรรฌริน จันทะ ม.6/6
24
0 0 0
34741
นางสาวณัฏฐ์นรี คงประจบ ม.6/6
25
0 0 0
34753
นางสาวณัฐวรรณ ชูวัฒนานุรักษ์ ม.6/6
26
0 0 0
34758
นางสาวดวงฤทัย ปานอำไพ ม.6/6
27
0 0 0
34769
นางสาวธีราพร บุญจันทร์ ม.6/6
28
0 0 0
34774
นางสาวนฤมล ชมเพลินใจ ม.6/6
29
0 0 0
34786
นางสาวปณิชา จงแสงทอง ม.6/6
30
0 0 0
34812
นางสาวพัชรวรรณ ศานติกะนาวิน ม.6/6
31
0 0 0
34824
นางสาวภัณฑิรา ชัยกิจนุภาพ ม.6/6
32
0 0 0
34825
นางสาวภัทรชล ฐิติพงศ์ประภัทร ม.6/6
33
0 0 0
34827
นางสาวภัทรพร รอดรักษา ม.6/6
34
0 0 0
34836
นางสาวมัทนา ศรีเจริญพันธ์ ม.6/6
35
0 0 0
34849
นางสาวรุจิรา จุ้ยใจงาม ม.6/6
36
0 0 0
34852
นางสาวลลิตา สุขธรรมรัตน์ ม.6/6
37
0 0 0
34859
นางสาววริศราณัท โชติไพศาลสกุล ม.6/6
38
0 0 0
34889
นางสาวสุวรรณหงษ์ ส่องแสงเจริญ ม.6/6
39
0 0 0
34896
นางสาวอนันตญา ตรัยชิรอาภรณ์ ม.6/6
40
0 0 0
34898
นางสาวอภิญญา สมพงษ์ ม.6/6
41
0 0 0
34900
นางสาวอรวรรณ ตั้งปรัชญานุรักษ์ ม.6/6
42
0 0 0
36632
นางสาวธนาภา ก้อนทอง ม.6/6
43
0 0 0
36633
นางสาวนาเดีย หวังเกษม ม.6/6
44
0 0 0
36643
นางสาวลักษณ์สุดา ปัญญาศิริภักดี ม.6/6
45
0 0 0
36647
นางสาวอริยา เครือยา ม.6/6
46
0 0 0