โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35005
นายจิรภัทร สารศิริ ม.6/5
1
0 0 0
35011
นายจิรโชติ พุฒิรุ่งโรจน์ ม.6/5
2
1 14 11
35021
นายชัชชัย ไทยเจริญ ม.6/5
3
1 0 1
35024
นายชาคริต อังคุณชัย ม.6/5
4
0 0 0
35039
นายณัฐนนท์ ครองยุติ ม.6/5
5
0 0 1
35057
นายธนกร อุราสาย ม.6/5
6
0 0 2
35069
นายธราดร พุตฒาวงษ์ ม.6/5
7
1 0 0
35080
นายนพรัตน์ นวลสนิท ม.6/5
8
2 0 0
35082
นายนภดล สินหะสิน ม.6/5
9
2 7 15
35090
นายนิธิศ บุญยง ม.6/5
10
2 10 12
35140
นายรัตตัญญู แสงร่มโพธิ ม.6/5
11
1 2 2
35149
นายวัชรากร เกิดชูชื่น ม.6/5
12
4 1 0
35164
นายศุภกร ชาภูธร ม.6/5
13
0 0 0
35180
นายสหรัฐ เข็มทอง ม.6/5
14
7 0 1
35193
นายสุวัจน์ รวิเศรษฐภัทร์ ม.6/5
15
0 1 4
35227
นางสาวกฤษติกา เปลี่ยนศรี ม.6/5
16
1 0 0
35237
นางสาวกัลยา พรายจันทร์ ม.6/5
17
1 2 2
35249
นางสาวจิดาภา ศิริบุตร ม.6/5
18
0 3 1
35268
นางสาวชลธิชา รู้รอบ ม.6/5
19
1 4 10
35273
นางสาวชุลีกร เทียนจันทร์ ม.6/5
20
2 5 6
35277
นางสาวณัฐธยาณ์ พันธุไพโรจน์ ม.6/5
21
0 2 2
35316
นางสาวบัว สีส้ม ม.6/5
22
3 6 12
35336
นางสาวพรรณธร พลทะรักษา ม.6/5
23
0 1 1
35341
นางสาวพลอยนารี มังสา ม.6/5
24
0 0 3
35343
นางสาวพัชริดา สุนทรภักดี ม.6/5
25
0 0 4
35348
นางสาวพิจิตรตรา หนูมูล ม.6/5
26
0 0 0
35360
นางสาวภัทรา แซ่หลิ่ว ม.6/5
27
1 0 0
35371
นางสาวเมธาพร ฉิมม่วง ม.6/5
28
0 0 0
35391
นางสาววริศรา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ม.6/5
29
0 0 0
35393
นางสาววริษฐา ศรีทวีทูล ม.6/5
30
0 0 0
35427
นางสาวสุภาพร จันทร์แจ้ง ม.6/5
31
1 4 2
35429
นางสาวสุรัญชนา นิมิตรชัย ม.6/5
32
0 0 0
35433
นางสาวอริษลา ชาตรี ม.6/5
33
0 0 0
35439
นางสาวอัสมา อาษาเสนา ม.6/5
34
2 0 1
37206
นายเตชภณ วามะศิริ ม.6/5
35
0 6 0
37221
นายวัชพล เทียนเงิน ม.6/5
36
1 0 0
37232
นางสาวชญานิศ ชุ่มชื่น ม.6/5
37
6 7 1
37242
นางสาวปทิตตา ศรีมณฑล ม.6/5
38
3 3 1
37250
นางสาวรัตนาวดี อยู่สุข ม.6/5
39
1 10 13