โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูเสฏฐณันฐ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34435
นายคุณานนต์ กิจเกริกกาญจน์ ม.6/5
1
0 0 0
34455
นายชนายุส วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ม.6/5
2
0 0 0
34471
นายชินวัตร พุ่มพันธ์ ม.6/5
3
0 0 0
34474
นายฐนะพัชร์ ธนพัทธนันท์ ม.6/5
4
0 0 0
34478
นายณกร เนียมพา ม.6/5
5
0 0 0
34494
นายณัฐมงคล สิทธิ์เจริญสุข ม.6/5
6
0 0 0
34510
นายธนดล ตระกูลวงศ์เลิศ ม.6/5
7
0 0 0
34523
นายธนวัฒน์ หนูชู ม.6/5
8
0 0 0
34526
นายธนา เรืองศรี ม.6/5
9
0 0 0
34538
นายนนท์ธวัช ศิริจันทร์ ม.6/5
10
0 0 0
34543
นายนรินทร์ สิงห์แก้ว ม.6/5
11
0 0 0
34566
นายปิยะภูมิ เตียววิจิตรสีใส ม.6/5
12
0 0 0
34567
นายปิยโชติ ดอกดวง ม.6/5
13
0 0 0
34587
นายศิริวัฒภ์ นาคราช ม.6/5
14
0 0 0
34609
นายรัติพงศ์ สุวรรณเจริญ ม.6/5
15
0 0 0
34614
นายวริศ ด่านวิรุฬหวณิช ม.6/5
16
0 0 0
34617
นายวัชรพล กวีพุฒิพงศ์ ม.6/5
17
0 0 0
34656
นายสุธีพัฒน์ ดวงสวัสดิ์ ม.6/5
18
0 0 0
34663
นายหิรัญ ไทยะชูวงศ์กุล ม.6/5
19
0 0 0
34668
นายอนันธวัฒน์ หนูเล็ก ม.6/5
20
0 0 0
34676
นายอวิรุทธ์ ประสงค์วรากิจ ม.6/5
21
0 0 0
34685
นางสาวกนกพรรณ มาตย์นอก ม.6/5
22
0 0 0
34695
นางสาวกฤษนันท์ บุญกลาง ม.6/5
23
0 0 0
34706
นางสาวกุลวดี ศรีวาลี ม.6/5
24
0 0 0
34719
นางสาวจิรัชญา อยู่โอน ม.6/5
25
0 0 0
34723
นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ไทร ม.6/5
26
0 0 0
34790
นางสาวปพิชญา อิ่มสมบูรณ์ ม.6/5
27
0 0 0
34792
นางสาวปรางเนตร ดาวศรี ม.6/5
28
0 0 0
34804
นางสาวพรวลี รัตนกสิกร ม.6/5
29
0 0 0
34833
นางสาวมณีรัตน์ นวลวิลัย ม.6/5
30
0 0 0
34858
นางสาววรินทร ชำนาญกุล ม.6/5
31
0 0 0
34892
นางสาวอชรายุ มหัทธนะสิน ม.6/5
32
0 0 0
34903
นางสาวอังคณา วงศาสนธ์ ม.6/5
33
0 0 0
36614
นายธนภัทร์ ศรีษะมน ม.6/5
34
0 0 0
36615
นายธนโชติ เปรมเดช ม.6/5
35
0 0 0
36619
นายพีรพัฒน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.6/5
36
0 0 0
36623
นายสมโชค หลวงพิมพ์ ม.6/5
37
0 0 0
36631
นางสาวณัฐชา นาคมาโนช ม.6/5
38
0 0 0
36639
นางสาวพรไพศาล แก่นจำปา ม.6/5
39
0 0 0
36644
นางสาววรรณพร แก่นนาคำ ม.6/5
40
0 0 0
36648
นางสาวอริสยา สมรูปดี ม.6/5
41
0 0 0