โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34982
นายกรกฤษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.6/4
1
8 1 0
35015
นายฉัตรวิชชา พิมพ์สงเคราะห์ ม.6/4
2
4 1 0
35045
นายณัฐวุฒิ เกตุแก้ว ม.6/4
3
0 0 0
35062
นายธนภัทร วรรณภักดี ม.6/4
4
0 0 0
35063
นายธนรัตน์ รู้รอบดี ม.6/4
5
0 0 0
35068
นายธมกร ศุภผลศิริ ม.6/4
6
0 0 0
35071
นายธันวา แปลงมาลย์ ม.6/4
7
0 0 0
35073
นายธีรวัฒน์ ศรีบูกุล ม.6/4
8
0 0 0
35079
นายนพดนัย ขุนบำรุง ม.6/4
9
0 0 0
35088
นายนิธิภัทร เบญจม์ภัทร ม.6/4
10
6 2 0
35111
นายพิพัฒน์ ประเสริฐวุฒิ ม.6/4
11
0 0 0
35112
นายพีรปัฐน์ อภิชาติโสภิต ม.6/4
12
2 1 0
35122
นายภาณุพงศ์ โพธาราม ม.6/4
13
0 0 0
35219
นายอินทัช ชัยพินิจนรชาติ ม.6/4
14
0 0 0
35230
นางสาวกัญญาณัฐ สุหัตถาพร ม.6/4
15
5 18 5
35254
นางสาวจุฑามาศ พรมขาน ม.6/4
16
2 2 0
35258
นางสาวชญาศา ทวีคูณ ม.6/4
17
0 0 0
35272
นางสาวชลิดา เอี่ยมสมาน ม.6/4
18
1 2 1
35282
นางสาวณัฐริกา อามาตมนตรี ม.6/4
19
0 0 0
35287
นางสาวดิษยาณีย์ เลื่อนทอง ม.6/4
20
3 5 1
35289
นางสาวทิพรัตน์ จันทร์วงศ์ ม.6/4
21
0 0 0
35291
นางสาวธนภรณ์ สินเสมอ ม.6/4
22
4 3 0
35327
นางสาวปัณวรรธน์ ศรีน้ำคำ ม.6/4
23
2 17 4
35328
นางสาวปานหทัย จำปางาม ม.6/4
24
3 7 1
35397
นางสาววิภาวดี เจริญบุญ ม.6/4
25
1 0 0
35399
นางสาววิไลรัตน์ ชมฉิมพลี ม.6/4
26
1 0 0
35413
นางสาวสาธินี สารบรรณ ม.6/4
27
0 8 2
35437
นางสาวอัยยดา สุวรรณวงษ์ ม.6/4
28
0 1 0
35441
นางสาวอาภรณ์ ศรไชย ม.6/4
29
0 0 0
37231
นางสาวเจษฎาพร ปักอินทรี ม.6/4
30
0 5 0
37244
นางสาวปรีดิ์รติ เขียวสอาด ม.6/4
31
4 16 3
37261
นางสาวอารียา โหมฮึก ม.6/4
32
0 0 1