โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 44 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวัลวิภา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34423
นายกิตติยา บัวผลิ ม.6/4
1
0 0 0
34428
นายโกเมศ ศรีประไพ ม.6/4
2
0 0 0
34453
นายชนชล นพการุณ ม.6/4
3
0 0 0
34462
นายชัชชัย ฤทธิศิลป์ ม.6/4
4
0 0 0
34486
นายณัฐชนน อัศวชิน ม.6/4
5
0 0 0
34503
นายตะวัน หมวดหมื่นไวย์ ม.6/4
6
0 0 0
34505
นายต่อลาภ ฐิติเจริญศักดิ์ ม.6/4
7
0 0 0
34525
นายธนวิทย์ เรืองวิไล ม.6/4
8
0 0 0
34532
นายธราธิป ศรีพรหม ม.6/4
9
0 0 0
34551
นายปฏิภาณ ดิษยบุตร ม.6/4
10
0 0 0
34576
นายพลวัตร ภาพขำ ม.6/4
11
0 0 0
34602
นายมนัส ศาลาศักดิ์ ม.6/4
12
0 0 0
34638
นายศุภกร อภิโชคไชย ม.6/4
13
0 0 0
34658
นายสุพจน์ จันทร์ขอนแก่น ม.6/4
14
0 0 0
34671
นายอนุวัฒน์ พัฒนจันทร์ ม.6/4
15
0 0 0
34684
นางสาวกนกพร บดีนิธิเกษม ม.6/4
16
0 0 0
34688
นางสาวกมลชนก ผึ้งไผ่งาม ม.6/4
17
0 0 0
34689
นางสาวกมลทิพย์ อนันต์กิจยิ่งยง ม.6/4
18
0 0 0
34690
นางสาวกรกนก รื่นรักษา ม.6/4
19
0 0 0
34691
นางสาวกรรณิกา รักสุข ม.6/4
20
0 0 0
34697
นางสาวกัญญาณัฐ อั้นทอง ม.6/4
21
0 0 0
34707
นางสาวเกษราภรณ์ มูลจันทร์ ม.6/4
22
0 0 0
34708
นางสาวเกสรา ทองวิเศษ ม.6/4
23
0 0 0
34728
นางสาวชนารดี จันทร์ขอนแก่น ม.6/4
24
0 0 0
34730
นางสาวชลธิชา ไฝดีโบ๊ต ม.6/4
25
0 0 0
34744
นางสาวณัฐชา เจริญสุข ม.6/4
26
0 0 0
34751
นางสาวณัฐลดา ทาตุการ ม.6/4
27
0 0 0
34766
นางสาวธันย์วรัชญ์ อภิเนษกรมณ์ ม.6/4
28
0 0 0
34780
นางสาวน้ำทิพย์ แซ่ผู่ ม.6/4
29
0 0 0
34787
นางสาวปณิดา แพงไธสง ม.6/4
30
0 0 0
34800
นางสาวปิยะดา หัวใจเพชร ม.6/4
31
0 0 0
34808
นางสาวพลอยมณี แจ่มศรีจันทร์ ม.6/4
32
0 0 0
34823
นางสาวเพชรลดา ยืนนาน ม.6/4
33
0 0 0
34828
นางสาวภัทรภรณ์ แจ่มศิริรัตน์ ม.6/4
34
0 0 0
34838
นางสาวยศพรรธฆ์ พรมเดช ม.6/4
35
0 0 0
34846
นางสาวรัตนา ทาฝั้น ม.6/4
36
0 0 0
34861
นางสาววิภาดา ชูรัตน์ ม.6/4
37
0 0 0
34870
นางสาวสรินดา ทนทาน ม.6/4
38
0 0 0
34871
นางสาวอธิติยา มั่นใจ ม.6/4
39
0 0 0
34876
นางสาวสุกาญดา มูลทรัพย์ ม.6/4
40
0 0 0
34890
นางสาวเสาวภาคย์ พวร ม.6/4
41
0 0 0
34908
นางสาวอารียา นาคอ่อน ม.6/4
42
0 0 0
34909
นางสาวอารียา ประยงค์อุทัย ม.6/4
43
0 0 0
35502
นายปุณยวีร์ เล็กธนาเลิศ ม.6/4
44
0 0 0