โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35036
นายณัฐชนน มาแย้ม ม.6/3
1
0 0 0
35050
นายเตชัส ละขุนทด ม.6/3
2
0 0 0
35105
นายพงศ์ภีระ เซ็นประเสริฐ ม.6/3
3
0 1 0
35120
นายภัทรพล พิทักษ์พงศ์ ม.6/3
4
0 0 0
35145
นายวรพงศ์ เชื้อรามัญ ม.6/3
5
0 0 0
35184
นายสิทธิชาติ ดาบเพ็ชร ม.6/3
6
1 1 0
35203
นายอนุภาพ มุ่งยุทธกลาง ม.6/3
7
0 0 0
35232
นางสาวกัญญาพัชร นิยม ม.6/3
8
0 0 1
35235
นางสาวกัลยรัตน์ กมลรักษ์ ม.6/3
9
0 0 1
35257
นางสาวชญานิศ โยหงษ์ ม.6/3
10
1 0 1
35260
นางสาวชนากานต์ สุขชู ม.6/3
11
0 0 0
35261
นางสาวชนาธาร สุขชู ม.6/3
12
0 0 1
35262
นางสาวชนิดาภา เกตุสุริโย ม.6/3
13
0 0 1
35266
นางสาวชลธิชา เฉลิมลาภ ม.6/3
14
0 0 0
35279
นางสาวณัฐธิดา พิศเพ็ง ม.6/3
15
0 0 0
35281
นางสาวณัฐรดา สฤษฏ์ธิติกัลป์ ม.6/3
16
4 3 0
35293
นางสาวธวัลรัตน์ นพรัตน์ไพบูลย์ ม.6/3
17
2 0 0
35298
นางสาวธีรดา เอี่ยมสำอางค์ ม.6/3
18
0 0 2
35321
นางสาวปกิตตา สุฤทธิ์ ม.6/3
19
0 0 3
35342
นางสาวพัชนิดา นัฐติพงษ์ไพโรจน์ ม.6/3
20
0 0 1
35362
นางสาวภัสรา ภิญโญพัฒนา ม.6/3
21
0 4 0
35396
นางสาววิภัสรา มีชาติ ม.6/3
22
0 1 2
35404
นางสาวศิรินทร ดาษดา ม.6/3
23
0 0 1
35407
นางสาวศิริวิมล เพชรบุรี ม.6/3
24
1 1 0
35416
นางสาวสิริพัชร บู่ศรี ม.6/3
25
1 0 0
35417
นางสาวสิริยากร ยอดไม้ ม.6/3
26
3 0 0
35421
นางสาวสุธาทิพย์ แก้วแสงใส ม.6/3
27
0 1 3
35422
นางสาวสุธิชา ภูแก้ว ม.6/3
28
0 0 2
35442
นางสาวอาริสา พรมแดง ม.6/3
29
0 0 0
37211
นายธนวิทย์ สมบูรณ์ ม.6/3
30
4 1 5
37212
นายธีรพล จันทร์นวลศรี ม.6/3
31
0 1 1
37230
นางสาวขวัญหทัย ประเวทย์สมบัติ ม.6/3
32
0 0 2