โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 47 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอัชฌาภรณ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34456
นายชยธร ช่างเกวียน ม.6/3
1
0 0 0
34472
นายเชิดพงษ์ ช้อยหิรัญ ม.6/3
2
0 0 0
34481
นายณัช จรูญวัชรพันธ์ ม.6/3
3
0 0 0
34482
นายณัฏฐชัย วงษ์เพ็ชร ม.6/3
4
0 0 0
34509
นายธนชัย รักษาศรี ม.6/3
5
0 0 0
34512
นายธนธรณ์ ชัยกิจนุภาพ ม.6/3
6
0 0 0
34514
นายธนพนธ์ เกตุแก้ว ม.6/3
7
0 0 0
34515
นายธนพนธ์ ปลอดอ่อน ม.6/3
8
0 0 0
34540
นายนรธีร์ ริยะวงษ์ ม.6/3
9
0 0 0
34558
นายปรัชญา เปลี่ยนทันผล ม.6/3
10
0 0 0
34577
นายพัชรพล ชาวลี้แสน ม.6/3
11
0 0 0
34579
นายพิษณุ บุญญาอนันต์ ม.6/3
12
0 0 0
34585
นายพุฒิพงศ์ คำภีระสม ม.6/3
13
0 0 0
34588
นายภัทรกฤษณ์ สูนาสวน ม.6/3
14
0 0 0
34594
นายภัทรวิทย์ ตำปาน ม.6/3
15
0 0 0
34597
นายภูบดินทร์ วนากุล ม.6/3
16
0 0 0
34620
นายวิจิตร สีตถาวร ม.6/3
17
0 0 0
34623
นายวินวมินทร์ กลหลัด ม.6/3
18
0 0 0
34683
นางสาวกชกร ยิ่งถาวรสุข ม.6/3
19
0 0 0
34687
นางสาวกนิษฐา อองสันเทียะ ม.6/3
20
0 0 0
34704
นางสาวกานต์สินี รุ่งโรจนานนท์ ม.6/3
21
0 0 0
34711
นางสาวคัมภิรดา แดงแผน ม.6/3
22
0 0 0
34725
นางสาวเจมมิกา อินแกรม ม.6/3
23
0 0 0
34732
นางสาวชุติกาญจน์ อุตตะมะ ม.6/3
24
0 0 0
34735
นางสาวฎาริฐา ภัทรนิษฐ์ ม.6/3
25
0 0 0
34750
นางสาวณัฐพิชญ์ อริยเลิศปัญญา ม.6/3
26
0 0 0
34773
นางสาวนฤมล จันภูทัศน์ ม.6/3
27
0 0 0
34791
นางสาวประภัสรา ชุมสุข ม.6/3
28
0 0 0
34796
นางสาวปรียาภรณ์ เกิดแก้ว ม.6/3
29
0 0 0
34817
นางสาวพิมพ์มาดา งามโรจน์สวัสดิ์ ม.6/3
30
0 0 0
34832
นางสาวภูริชา วิชิตจอมทอง ม.6/3
31
0 0 0
34844
นางสาวรัฐวรรณ ศรีสันต์ ม.6/3
32
0 0 0
34865
นางสาวศิริรัตน์ สมทรัพย์ ม.6/3
33
0 0 0
34895
นางสาวอนงค์วณิชย์ วิชญาศิริ ม.6/3
34
0 0 0
34899
นางสาวอภิรดี ส่งสุข ม.6/3
35
0 0 0
34905
นางสาวอัญชิสา เบ็ญคุ่ม ม.6/3
36
0 0 0
34974
นางสาวกันติยา มีแสง ม.6/3
37
0 0 0
36607
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาไว ม.6/3
38
0 0 0
36608
นายชโนภาส เตือนศรี ม.6/3
39
0 0 0
36609
นายณัฐดนัย ศรีสถาพร ม.6/3
40
0 0 0
36616
นายธวัชชัย นามศักดิ์ ม.6/3
41
0 0 0
36626
นางสาวจิรัชยา บุญสืบวงษ์ ม.6/3
42
0 0 0
36627
นางสาวจิราพร เกียรติวัชรชัย ม.6/3
43
0 0 0
36638
นางสาวพรทิพย์ จันตรี ม.6/3
44
0 0 0
36641
นางสาวภควดี บุญปกครอง ม.6/3
45
0 0 0
36645
นางสาววิภาภรณ์ อ่อนขันธ์ ม.6/3
46
0 0 0
36651
นางสาวอินทิรา ชื่นชอบดวง ม.6/3
47
0 0 0