โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 34 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34990
นายกิตติภัฏ กล่อมบรรจง ม.6/2
1
0 0 0
34993
นายกิติวรินทร์ หิรัณย์ชนะโชค ม.6/2
2
0 0 3
34997
นายขวัญ ดาวเรือง ม.6/2
3
1 0 0
35025
นายชาญณรงค์ นาสมวาศ ม.6/2
4
0 0 0
35070
นายธนพนธ์ ธรรมชาติ ม.6/2
5
0 0 0
35086
นายนันทกานต์ ภูมิเลิศ ม.6/2
6
4 5 0
35124
นายภีระพงศ์ ฐิติเมธาภิรมย์ ม.6/2
7
0 1 0
35126
นายภูมิสิษฐ์ เจริญนกอักษร ม.6/2
8
0 0 0
35179
นายสวัสดิชัย หงษ์สา ม.6/2
9
1 3 0
35229
นางสาวกัญญาณัฐ ปัดภัย ม.6/2
10
0 0 0
35244
นางสาวขนิษฐา ฟองคำ ม.6/2
11
0 0 0
35246
นางสาวเขมรินทร์ บุญอ่วม ม.6/2
12
0 0 2
35248
นางสาวจันทิมา ทานโสดถี ม.6/2
13
0 0 0
35256
นางสาวจุรีภรณ์ อินทกูล ม.6/2
14
0 0 0
35283
นางสาวณิชา กุลตันติวานิช ม.6/2
15
0 0 0
35294
นางสาวธัญเรศ บุญมี ม.6/2
16
1 0 0
35295
นางสาวธารศิริ รูปไธสง ม.6/2
17
0 0 0
35300
นางสาวนนทวรรณ เทียนทับทิม ม.6/2
18
0 0 0
35301
นางสาวนพพอน สุรางแสงมีบุญ ม.6/2
19
1 1 0
35311
นางสาวนีรนุช พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.6/2
20
0 0 0
35313
นางสาวน้ำทิพย์ ประทุมชาติ ม.6/2
21
0 0 0
35315
นางสาวบัณฑิตา จอมทะรักษ์ ม.6/2
22
1 1 0
35319
นางสาวเบญจวรรณ นันทะเสน ม.6/2
23
0 0 2
35322
นางสาวปภาวี วงค์คม ม.6/2
24
0 0 0
35330
นางสาวปิยนันท์ คูตรีสุคนธ์ ม.6/2
25
5 2 0
35344
นางสาวพัชรินทร์ นิยมเจนค้า ม.6/2
26
0 0 0
35355
นางสาวพิมพ์วรัชญ์ ศรีมะโน ม.6/2
27
2 2 0
35370
นางสาวมาริสา ธีรโสภิต ม.6/2
28
0 0 0
35377
นางสาวรัชนี ภูกิ่งหิน ม.6/2
29
1 1 0
35379
นางสาวรัตนพร บุญคุ้ม ม.6/2
30
0 0 0
35434
นางสาวอลีนา มุ่งดี ม.6/2
31
1 1 2
36081
นางสาวกมลชนก เอมเจริญ ม.6/2
32
0 0 0
37222
นายศักรินทร์ สุมนทา ม.6/2
33
2 5 0
37237
นางสาวณิชาภา เรืองไทย ม.6/2
34
2 3 0