โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 49 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูตรัส
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
33923
นายธนัช ดีสุขพร ม.6/2
1
0 0 7
34411
นายกรวิชญ์ เชื้อสิงห์ ม.6/2
2
0 0 0
34442
นายจิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ ม.6/2
3
0 0 0
34449
นายเจษฎา ปกประโคน ม.6/2
4
0 0 0
34476
นายฐาปกร สดสร้อย ม.6/2
5
0 0 0
34498
นายณัฐวุฒิ แสงทองสุขศรี ม.6/2
6
0 0 2
34507
นายธนกร โชติเธียรชัย ม.6/2
7
0 0 0
34508
นายธนกร อินทรยง ม.6/2
8
0 0 0
34539
นายนพนิธิ ธูปทองเจริญผล ม.6/2
9
0 0 0
34555
นายปติพา พันธ์เพ็ง ม.6/2
10
0 0 0
34561
นายปริญญา มงคลขจรศักดิ์ ม.6/2
11
0 0 0
34574
นายพรเทพ แสงทองคำสุก ม.6/2
12
0 0 0
34582
นายพิเศษ ปุบผาโสมตระกูล ม.6/2
13
0 0 0
34627
นายวีรพงศ์ เดินเมือง ม.6/2
14
0 0 0
34643
นายสรรพวัฒจก์ สมวงศ์ ม.6/2
15
0 0 0
34653
นายสุตภาวี ปิ่นสุภา ม.6/2
16
3 1 0
34673
นายอภิวัฒน์ เลตระกูลกิจ ม.6/2
17
0 1 0
34686
นางสาวกนกรัตน์ ปิยะภักดีสกุล ม.6/2
18
0 0 0
34694
นางสาวกฤติพร เชื้อแก้ว ม.6/2
19
0 0 0
34716
นางสาวจารุวรรณ พูดดี ม.6/2
20
0 0 1
34717
นางสาวจิรดา เจริญลาภ ม.6/2
21
0 0 0
34718
นางสาวจิรพัชร สุขทาพจน์ ม.6/2
22
0 0 1
34724
นางสาวเจนจิรา จันทร์อ่อน ม.6/2
23
0 1 0
34729
นางสาวชมพูพรรณี อุปถัมภ์มหาชาติ ม.6/2
24
0 0 0
34734
นางสาวญาดา โพธิวิสุทธิ์วาที ม.6/2
25
0 1 1
34737
นางสาวณฐมน สฤษฏ์ธิติกัลป์ ม.6/2
26
1 1 0
34749
นางสาวณัฐพร พวงศรี ม.6/2
27
0 0 1
34752
นางสาวณัฐวรรณ เกิดกัน ม.6/2
28
2 0 0
34757
นางสาวดวงพร มองเห็นแก้ว ม.6/2
29
0 0 0
34775
นางสาวนวพร ผิวแดง ม.6/2
30
1 1 0
34779
นางสาวเนตรนภา เสริมทรัพย์ ม.6/2
31
0 0 1
34782
นางสาวบุญยนุช ทองช้อย ม.6/2
32
0 0 1
34783
นางสาวเบญจพร เบญพาด ม.6/2
33
0 1 0
34789
นางสาวปทิดา ตันติธนากรกุล ม.6/2
34
0 0 0
34805
นางสาวพรศิริ ทองวิเศษ ม.6/2
35
0 0 0
34810
นางสาวพลอยไพรินทร์ พรมเปลว ม.6/2
36
1 0 1
34813
นางสาวพิชญธิดา ชายู ม.6/2
37
0 0 0
34815
นางสาวพิมพ์นิภา แย้มสรวล ม.6/2
38
0 0 0
34842
นางสาวรัชดาภรณ์ สว่าง ม.6/2
39
0 0 1
34851
นางสาวลดาวัลย์ วงศ์แสนสุขเจริญ ม.6/2
40
0 0 0
34874
นางสาวสิริพร ทองนันทคุณ ม.6/2
41
0 0 0
34877
นางสาวสุชัญญา น้อยตาแสง ม.6/2
42
0 0 0
34887
นางสาวสุรัสวดี ยืนยงวุฒิกุล ม.6/2
43
0 0 0
34891
นางสาวหรรษา ลักษณะวารี ม.6/2
44
0 0 1
34901
นางสาวอรินทรา ธนบุญสุทธิ ม.6/2
45
0 0 0
35507
นางสาวณัฐมล ผิวทอง ม.6/2
46
0 0 1
36622
นายศักดิ์สิทธิ์ เล็กสวาท ม.6/2
47
2 3 1
36624
นายสหทัศน์ ชาวสวน ม.6/2
48
0 0 0
37273
นางสาวภาภิมล จิตรกสิกร ม.6/2
49
1 0 1