โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
เริ่มนับวันที่ : ถึงวันที่
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34981
นายกนกพล วิจิตรกุลวงศา ม.6/11
1
0 0 0
34991
นายกิตติภูมิ บุญนาง ม.6/11
2
0 0 0
35003
นายจิรชัย คำภีระ ม.6/11
3
0 0 0
35006
นายจิรวัฒน์ เชียงเชาว์ไว ม.6/11
4
0 0 0
35010
นายจิรโชค คำภีระ ม.6/11
5
0 0 0
35029
นายชู แก้วผลึก ม.6/11
6
0 0 0
35030
นายเชษฐา ภาลี ม.6/11
7
0 0 0
35032
นายณฐภณ จำปาทอง ม.6/11
8
0 0 0
35034
นายณภัทร ตระการวงศ์วสุ ม.6/11
9
0 0 0
35046
นายณัฐวุฒิ เจียนรำลึก ม.6/11
10
0 0 0
35051
นายต้นกล้า กาญจนจำนง ม.6/11
11
0 0 0
35056
นายเทพทัต โตศิริ ม.6/11
12
0 0 0
35058
นายธนบดี แพร่ไชยกูล ม.6/11
13
0 0 0
35060
นายธนภัทร งามใจยุทธภา ม.6/11
14
0 0 0
35143
นายวรกมล กองหล้า ม.6/11
15
0 0 0
35144
นายวรกันต์ กะโห้ทอง ม.6/11
16
0 0 0
35201
นายอธิวัฒน์ ดวงมารดา ม.6/11
17
0 0 0
35212
นายอริย์ธัช กิตติสัทโธ ม.6/11
18
0 0 0
35224
นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิง ม.6/11
19
0 0 0
35252
นางสาวจุฑาภรณ์ มณีน้อย ม.6/11
20
0 0 0
35264
นางสาวชนิสรา เปลี่ยนทันผล ม.6/11
21
0 0 0
35288
นางสาวดุศิตา งามขุนทด ม.6/11
22
0 0 0
35290
นางสาวธนพร ภูพลผัน ม.6/11
23
0 0 0
35308
นางสาวนันทวัน หล้าปุย ม.6/11
24
0 0 0
35346
นางสาวพัชรี วิรุณพันธ์ ม.6/11
25
0 0 0
35374
นางสาวรวงทอง รมยาคม ม.6/11
26
0 0 0
35380
นางสาวรุจิษยา สวัสดิ์พัฒนศิริ ม.6/11
27
0 0 0
35389
นางสาววรารินทร์ มีชาติ ม.6/11
28
0 0 0
35431
นางสาวอติพร ศรีกลัด ม.6/11
29
0 0 0
35504
นายวันชนะ วชิระพันธ์ ม.6/11
30
0 0 0
37219
นายวรพล สมอโณทัย ม.6/11
31
0 0 0
37226
นายอัยยรัตน์ โตรื่น ม.6/11
32
0 0 0
37235
นางสาวชลลดา แร่ทอง ม.6/11
33
0 0 0
37240
นางสาวนันท์นภัส ชัยศิริวิเรนทร์ ม.6/11
34
0 0 0
37248
นางสาวพิสมัย เสชนะ ม.6/11
35
0 0 0
37252
นางสาววงษ์เมือง เกิดจงรักษ์ ม.6/11
36
0 0 0
37256
นางสาวสุกฤตา สุขหนองโป่ง ม.6/11
37
0 0 0