โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
เริ่มนับวันที่ : ถึงวันที่
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34988
นายกันต์ จินตนาเกตุวสุ ม.6/10
1
0 0 0
34996
นายเกียรติศักดิ์ ดูกขุนทด ม.6/10
2
0 0 0
35019
นายชลสิทธิ์ ประสงค์ศิลป์ ม.6/10
3
0 0 0
35027
นายชาณิศ ภาณุบำรุงพงศ์ ม.6/10
4
0 0 0
35049
นายเตชทัต ลักษณะสุต ม.6/10
5
0 0 0
35054
นายทักษิณ อินทร์กอ ม.6/10
6
0 0 0
35064
นายธนวัฒน์ จันหัวเรือ ม.6/10
7
0 0 0
35093
นายบารมี สุทธิช่วย ม.6/10
8
0 0 0
35094
นายบุญฤทธิ์ เพ็ญสูตร ม.6/10
9
0 0 0
35109
นายพัลลภ อิ่มอุดมทรัพย์ ม.6/10
10
0 0 0
35135
นายเมธาสิทธิ์ มาปัสสา ม.6/10
11
0 0 0
35146
นายวศิน แจ่มศรีจันทร์ ม.6/10
12
0 0 0
35155
นายวุฒินันท์ บัวหลวง ม.6/10
13
0 0 0
35156
นายศรนารายณ์ รอดหิรัญ ม.6/10
14
0 0 0
35165
นายศุภกฤต อรุณธิติพันธุ์ ม.6/10
15
0 0 0
35168
นายศุภรัตน์ ชัยเล็ก ม.6/10
16
0 0 0
35185
นายสิรภพ บัวพันธ์วิไล ม.6/10
17
0 0 0
35187
นายสุชาครีย์ แซ่ตั้ง ม.6/10
18
0 0 0
35189
นายสุทธิโชค ส่องแสงเจริญ ม.6/10
19
0 0 0
35198
นายหฤษฎ์ แซ่เอี้ย ม.6/10
20
0 0 0
35204
นายอนุวัฒน์ จันทร์เทศ ม.6/10
21
0 0 0
35251
นางสาวจิรัชญา ภูริพัฒน์อังกูร ม.6/10
22
0 0 0
35278
นางสาวณัฐธิดา จันทวงศ์ ม.6/10
23
0 0 0
35302
นางสาวนพรัตน์ แก่นจันทร์ ม.6/10
24
0 0 0
35306
นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรทองคำ ม.6/10
25
0 0 0
35317
นางสาวบุณยวีย์ แซ่ลิ้ม ม.6/10
26
0 0 0
35349
นางสาวพิชญาภรณ์ เจริญสุข ม.6/10
27
0 0 0
35367
นางสาวมลธิดา แซ่แต้ ม.6/10
28
0 0 0
35392
นางสาววริศรา อินตาพวง ม.6/10
29
0 0 0
35430
นางสาวหฤทัย เปลี่ยนแปลง ม.6/10
30
0 0 0
35443
นางสาวอารีรัตน์ หลวงพิบูรณ์ ม.6/10
31
0 0 0
37210
นายธนวัฒน์ จิตรัตนมงคล ม.6/10
32
0 0 0
37220
นายวรายุส์ ประมวลนิธิสุข ม.6/10
33
0 0 0
37229
นางสาวเกวลิน บัวภา ม.6/10
34
0 0 0
37245
นางสาวปาริชาติ บุญมา ม.6/10
35
0 0 0