โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35074
นายนครินทร์ ใช้ประทุม ม.6/1
1
0 3 5
35076
นายนคฤทธิ์ โพธิตันติมงคล ม.6/1
2
2 6 6
35091
นายเนติพงศ์ จำรูญทัด ม.6/1
3
0 1 0
35098
นายปวรปรัชญ์ ชัยชโลทรกุล ม.6/1
4
4 6 1
35108
นายพรหม ไข่มุกข์ ม.6/1
5
1 2 2
35118
นายภราดร เหมศิริ ม.6/1
6
0 4 7
35123
นายภานุวัฒน์ แซ่เฮง ม.6/1
7
2 3 2
35127
นายภูริ โสภา ม.6/1
8
0 0 0
35162
นายศิราภูมิ เนียมกลิ่น ม.6/1
9
3 1 1
35167
นายศุภณัฐ นิมิตสมานจิตต์ ม.6/1
10
0 5 3
35173
นายสกลวรรธน์ หงษ์คู ม.6/1
11
4 7 9
35186
นายสีหรัฐ สื่อบริรักษ์ ม.6/1
12
5 6 0
35208
นายอภิวัฒน์ ผ่านคำ ม.6/1
13
0 6 0
35215
นายอัชฌาสัย นิลขำ ม.6/1
14
5 23 3
35285
นางสาวณิชาภา ชัยธัญธนา ม.6/1
15
0 1 1
35304
นางสาวนริศรา สารพล ม.6/1
16
3 4 1
35323
นางสาวปริตตา เตมียศิลป์ ม.6/1
17
0 0 0
35338
นางสาวพรหมพร ทะมาลี ม.6/1
18
1 4 9
35352
นางสาวพิมพ์ชนก แทนโนนงิ้ว ม.6/1
19
2 1 2
35363
นางสาวภูอันดา จันทะสิริ ม.6/1
20
0 1 1
35376
นางสาวรสิตา เสือแย้ม ม.6/1
21
1 3 6
35381
นางสาวเรืองจุฑา กู้กีรติกุล ม.6/1
22
0 0 3
35387
นางสาววรลักษณ์ เมธยานันท์ ม.6/1
23
0 0 3
35402
นางสาวศศิธร แจ่มผล ม.6/1
24
0 2 3
35425
นางสาวสุพิชญา ศรีสงคราม ม.6/1
25
1 1 3
37202
นายกฤติพัฒน์ คุณรักษ์ ม.6/1
26
7 1 1
37209
นายธนภัทร วิริยะเกียรติไพศาล ม.6/1
27
0 3 1
37215
นายพรภวิษย์ เคารพไทย ม.6/1
28
1 5 1
37217
นายรัฐกฤษฏิ์ ชุ่มวารี ม.6/1
29
6 16 5
37233
นางสาวชญานิษฐ์ พงศ์ทรง ม.6/1
30
0 0 1
37249
นางสาวเมจกา พฤฒิเกตน์ ม.6/1
31
0 0 0
37257
นางสาวสุชานาถ บุญสืบวงษ์ ม.6/1
32
3 5 1