โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูปราณี
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34413
นายกฤตยชญ์ วงศ์วุฒินันท์ ม.6/1
1
0 0 0
34440
นายจิณณ์ วรสุทธิพิศาล ม.6/1
2
0 0 2
34506
นายทินภัทร จินดาวงษ์ ม.6/1
3
0 0 0
34519
นายธนภัทร ทุเรียนงาม ม.6/1
4
0 0 5
34531
นายธรรมนูญ วรรธนมรรค ม.6/1
5
0 0 0
34547
นายนิติพัฒน์ ศรีธระชิยานนท์ ม.6/1
6
2 0 1
34559
นายปรัชญ์พันธุ์ กุมภีพงษ์ ม.6/1
7
3 1 5
34560
นายปราชญ์ สังข์อยู่ ม.6/1
8
0 0 2
34571
นายพรพล ตั้งอดุลย์รัตน์ ม.6/1
9
0 0 0
34595
นายภาสวุฒิ พยุงวีระน้อย ม.6/1
10
0 0 5
34596
นายภีมพล อัครวณิช ม.6/1
11
2 1 2
34615
นายวรเมธ กาญจนกวีกุล ม.6/1
12
0 2 0
34616
นายวศิน ฮับหลี ม.6/1
13
3 6 0
34628
นายวีรพันธ์ ขัดสุรินทร์ ม.6/1
14
0 2 1
34633
นายศักดิโชติ วังมะนาว ม.6/1
15
1 1 1
34641
นายศุภวิชญ์ สงวนชาติ ม.6/1
16
1 0 4
34659
นายสุภจิตร อนุพันธ์ ม.6/1
17
0 0 5
34693
นางสาวกรรณิการ์ สนเปี่ยม ม.6/1
18
0 0 3
34722
นางสาวจุฑามาศ ถิ่นแสง ม.6/1
19
0 0 1
34795
นางสาวปริณาห์ ปะโสรัก ม.6/1
20
1 0 1
34845
นางสาวรัตติกุล กู้กีรติกุล ม.6/1
21
0 0 2
34875
นางสาวสิรีธร อุดมสมบูรณ์ ม.6/1
22
0 0 1
34893
นางสาวอชิรญา ปักปิ่น ม.6/1
23
0 0 9
36618
นายปรมัตถ์ จำเมือง ม.6/1
24
0 0 3
36629
นางสาวชัชชฎา ตระกูลวีรศักดิ์ ม.6/1
25
0 0 0
36630
นางสาวฐิติพร จันทพันธ์ ม.6/1
26
0 0 1
36634
นางสาวนิลุบล แก้วคำ ม.6/1
27
0 0 1
36636
นางสาวเบญจพร ตันพิสัยไพสิฐ ม.6/1
28
1 2 4
36642
นางสาวภันทิลา พรศรีเจริญกุล ม.6/1
29
0 0 4
36646
นางสาวสุธิดา พงศ์พันธุ์วสุ ม.6/1
30
1 0 6
36649
นางสาวอัจฉรานันท์ เฮงอนันต์ชัย ม.6/1
31
0 0 6
36650
นางสาวอัญวีณ์ มงคลโรจน์พัชร ม.6/1
32
0 0 2