โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35518
นายกานต์ เหลืองอรุณ ม.5/9
1
2 0 2
35519
นายกานต์ชนก คุตคำ ม.5/9
2
0 5 1
35524
นายกิตติพัทธ์ ฮวดวิจิตร ม.5/9
3
14 11 2
35525
นายกิตติศักดิ์ ใจไหว ม.5/9
4
1 0 1
35528
นายเกียรติภูมิ จอมเกาะ ม.5/9
5
0 0 54
35538
นายจักรพัชร ปานจันทร์ ม.5/9
6
1 0 8
35545
นายเจษฏา ยอดสาย ม.5/9
7
0 0 0
35554
นายชาคริต แก้วเขียว ม.5/9
8
12 1 10
35574
นายณัฐพงษ์ ชุ่มเชื้อ ม.5/9
9
0 0 0
35625
นายนครินทร์ สุภษร ม.5/9
10
0 0 0
35653
นายปภพ รสหอม ม.5/9
11
0 1 3
35666
นายปุญญวิชญ์ ฟักไพโรจน์ ม.5/9
12
0 0 0
35668
นายปุณยวีร์ งามธรรมคุณ ม.5/9
13
0 0 0
35670
นายพลกฤต ธีสุระ ม.5/9
14
0 0 0
35675
นายพิชิตพล มะลีรัตน์ ม.5/9
15
1 7 3
35685
นายภาณุ ผลชุรารัตน์ ม.5/9
16
2 12 16
35719
นายวรนิษฐ์ ทองขาว ม.5/9
17
4 1 0
35725
นายวศธร กาญจโนปถัมภ์ ม.5/9
18
3 9 6
35778
นายอนุภัทร คชแพทย์ ม.5/9
19
0 0 0
35779
นายอนุรดี สุวรรณหงษ์ ม.5/9
20
0 0 2
35785
นายอภิรักษ์ โพธิ์สุข ม.5/9
21
1 1 0
35816
นางสาวเกวาลิน ยิ่งนอก ม.5/9
22
0 0 1
35823
นางสาวจันทร์ทรา รอดสวัสดิ์ ม.5/9
23
5 1 2
35827
นางสาวจิราภรณ์ กันหารัตน์ ม.5/9
24
1 0 2
35834
นางสาวชนิกานต์ เลิศวศินกุล ม.5/9
25
5 11 9
35842
นางสาวชาคริยา สมุทรคีรี ม.5/9
26
0 2 0
35844
นางสาวญาณัจฉรา ปรัชญากุลชน ม.5/9
27
0 8 3
35860
นางสาวดรุณี ตอชะกุล ม.5/9
28
4 4 7
35864
นางสาวทิศยา ชิว ม.5/9
29
4 4 3
35869
นางสาวธวัลรัตน์ เขมจิราศิริกุล ม.5/9
30
0 1 1
35904
นางสาวพรพิมล แย้มอุบล ม.5/9
31
0 2 0
35941
นางสาวมนัสนันท์ คำจีน ม.5/9
32
1 0 0
35967
นางสาววาสนา สังข์สาลี ม.5/9
33
0 0 1
36011
นางสาวอมรรัตน์ จันทะแจ่ม ม.5/9
34
0 0 0
36024
นางสาวอารียา ภูหลักด่าน ม.5/9
35
1 8 2
36083
นางสาวชนากานต์ เขียนดี ม.5/9
36
2 2 2
37834
นายพงศธร แสนบูราณ ม.5/9
37
2 6 4
37859
นางสาวบุญสิตา ดวงจิตร ม.5/9
38
1 8 5