โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูศิวพงษ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
33277
นายเฉลิมศักดิ์ สุขปราการ ม.5/9
1
0 0 0
34995
นายกีรติ ธานี ม.5/9
2
0 0 0
35000
นายคัชทาเทพ ต๊ะเฟย ม.5/9
3
0 0 0
35001
นายจงชนะ จงรักกลาง ม.5/9
4
0 0 0
35012
นายจีรัญ จันทร์ไพร ม.5/9
5
0 0 0
35017
นายชนะเดช แอบทองใส ม.5/9
6
0 0 0
35023
นายชัยวิรัตน์ กุลสวัสดิ์ ม.5/9
7
0 0 0
35026
นายชาญวิทย์ เสริมแก้ว ม.5/9
8
0 0 0
35028
นายชินทัช ชัยพินิจนรชาติ ม.5/9
9
0 0 0
35038
นายณัฐชาย ลีเลิศชายมนตรี ม.5/9
10
0 0 0
35061
นายธนภัทร ชาติแพงตา ม.5/9
11
0 0 0
35067
นายธนาธิป อุปริมาตร ม.5/9
12
0 0 0
35081
นายนพรุจ รักวงษ์ ม.5/9
13
0 0 0
35101
นายปิยะณัฐ สีวะกุล ม.5/9
14
0 0 0
35131
นายภูเบศวร์ สอนราช ม.5/9
15
0 0 0
35142
นายวชิระ ภูเกาะ ม.5/9
16
0 0 0
35151
นายวินัย รำเพยพล ม.5/9
17
0 0 0
35159
นายศราวุธ นิยมสัตย์ ม.5/9
18
0 0 0
35169
นายศุภราช บุญเรือง ม.5/9
19
0 0 0
35190
นายสุทัช เลี่ยมสืบเชื้อ ม.5/9
20
0 0 0
35210
นายอมรินทร์ หาญอาษา ม.5/9
21
0 0 0
35238
นางสาวกัลยากร ดำรงค์กิจมั่น ม.5/9
22
0 0 0
35245
นางสาวขวัญฤดี จินพละ ม.5/9
23
0 0 0
35259
นางสาวชนกนันท์ ชิว ม.5/9
24
0 0 0
35269
นางสาวชลธิชา อารีวงษ์ ม.5/9
25
0 0 0
35297
นางสาวธิณัฐดา ธรรมเกตุ ม.5/9
26
0 0 0
35365
นางสาวมณีรัตน์ จงไพศาลสกุล ม.5/9
27
0 0 0
35366
นางสาวมณีรัตน์ ม่วงมนตรี ม.5/9
28
0 0 0
35395
นางสาววิชุดา ประจันทร์ศรี ม.5/9
29
0 0 0
35409
นางสาวศุภนิดา วงษ์ปรีดา ม.5/9
30
0 0 0
35419
นางสาวสุฐิตา สวนสังข์ ม.5/9
31
0 0 0
35426
นางสาวสุพิชญา สวัสดิ์จิตร ม.5/9
32
0 0 0
37216
นายพิทักษ์ ตุ้มบูรณะ ม.5/9
33
0 0 0
37223
นายศุภณัฐ พลายเพ็ชร์ ม.5/9
34
0 0 0
37227
นายเอกราช ศรีธรรมา ม.5/9
35
0 0 0
37258
นางสาวอภิชญา สดมภ์ชัยกุล ม.5/9
36
0 0 0
37264
นางสาวจิดาภา พรหมลัทธิ ม.5/9
37
0 0 0