โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35515
นายกฤตภาส สุวรรณาทิพย์ ม.5/8
1
0 2 3
35523
นายกิตติพงศ์ ม.5/8
2
0 0 1
35543
นายจิรายุทธ แซ่เจี่ย ม.5/8
3
6 2 5
35544
นายเจษฎา เมฆี ม.5/8
4
0 1 1
35546
นายเจษฎาภรณ์ จิระกุลกิตติ ม.5/8
5
0 1 2
35552
นายชัชวาล บัวจีน ม.5/8
6
0 1 1
35560
นายชุติวัต ภูสมตา ม.5/8
7
0 0 0
35579
นายณัฐวุฒิ พรประสิทธิ์ ม.5/8
8
0 5 5
35612
นายธิติ กรเกตุ ม.5/8
9
1 1 12
35618
นายนภัทร์ การุณรัตนกุล ม.5/8
10
0 2 8
35638
นายนักรบ ชูมี ม.5/8
11
1 4 7
35651
นายปฐมพร สาระบัว ม.5/8
12
0 1 4
35660
นายปลกเกศ สุวอเขียว ม.5/8
13
1 5 2
35688
นายภิชญะ ตังธุระ ม.5/8
14
1 6 5
35708
นายรังสิมันต์ เกตุสุข ม.5/8
15
0 1 0
35731
นายวิศรุต ชูทอง ม.5/8
16
0 0 0
35776
นายหฤษฏิ์ นาคประดิษฐ์ ม.5/8
17
0 0 0
35817
นางสาวแก้วกัลยา เฉยดี ม.5/8
18
0 0 0
35843
นางสาวชาลิษา ทรายขาว ม.5/8
19
0 4 0
35882
นางสาวนิชาภา ยางสันเทียะ ม.5/8
20
0 1 1
35889
นางสาวประนัฐดา ชอกลม ม.5/8
21
0 0 0
35900
นางสาวเปมิกา สุขมีเกิด ม.5/8
22
0 0 1
35923
นางสาวเพ็ญศิริ แย้มประเสริฐ ม.5/8
23
0 0 1
35924
นางสาวแพร วิเชียรเลิศ ม.5/8
24
0 0 0
35929
นางสาวภัณฑิลา บุศย์เมือง ม.5/8
25
6 1 1
35933
นางสาวภัทรานิษฐ์ ฤทธิแผลง ม.5/8
26
0 1 5
35950
นางสาวริณลนีย์ ดิษเปลี่ยน ม.5/8
27
0 2 2
35954
นางสาวรุจิรา ชอกลม ม.5/8
28
0 0 0
35975
นางสาวศศิชา โปธาวงศ์ ม.5/8
29
1 1 4
35983
นางสาวสินีรัศมิ์ แซ่ลิ้ม ม.5/8
30
0 1 0
36006
นางสาวอภิชญา ฤทธิเดช ม.5/8
31
0 2 3
36012
นางสาวอรกานต์ วรครุธ ม.5/8
32
0 0 0
36015
นางสาวอรพิชญ์ ตะธุง ม.5/8
33
0 0 0
37840
นายภูเบศ กุลพักตรพงษ์ ม.5/8
34
2 9 12
37852
นางสาวณัฐนิช โชติช่วงสกุลชัย ม.5/8
35
3 6 6
37854
นางสาวนัจกร สาระรม ม.5/8
36
0 0 0
37864
นางสาวเพ็ญพัชชา จริยเบญจพล ม.5/8
37
0 0 1
37872
นางสาววรรณธิชา แซ่โก ม.5/8
38
1 1 0
37877
นางสาวสุภาพร ชาชำนาญ ม.5/8
39
2 3 3