โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูมนชนก
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34984
นายกฤติน บุตรเอก ม.5/8
1
0 0 0
34986
นายกล้ายุทธ ทนทาน ม.5/8
2
0 0 0
34998
นายคมกฤษ ไชโย ม.5/8
3
0 0 0
34999
นายครรชิต บุญเขื่อง ม.5/8
4
0 0 0
35020
นายชวกรณ์ แก้วหิรัญ ม.5/8
5
0 0 0
35022
นายชัยณรงค์ เห็นอภิธรรม ม.5/8
6
0 0 0
35037
นายณัฐชานนท์ รมย์พึง ม.5/8
7
0 0 0
35047
นายณัฐวุฒิ ยศสมศักดิ์ ม.5/8
8
0 0 0
35078
นายนนธวัช ปิติสิทธิ์ ม.5/8
9
0 0 0
35099
นายปวัน โตเฟื่อง ม.5/8
10
0 0 0
35117
นายภราดร เนียมเผือก ม.5/8
11
0 0 0
35119
นายภวัต ตวงสิทธินันท์ ม.5/8
12
0 0 0
35130
นายภูวนาถ แซ่จึง ม.5/8
13
0 0 0
35154
นายวีระพันธุ์ จันทะพา ม.5/8
14
0 0 0
35177
นายสราวุฒิ ราชวงษ์ ม.5/8
15
0 0 0
35213
นายอัครวิทย์ เอียงสวาท ม.5/8
16
0 0 0
35218
นายอัษฎาวุธ ขุนทอง ม.5/8
17
0 0 0
35220
นายอิษฎา เอี่ยมศิลา ม.5/8
18
0 0 0
35225
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตนมณี ม.5/8
19
0 0 0
35231
นางสาวกัญญาพัชร จาบสันเทียะ ม.5/8
20
0 0 0
35240
นางสาวกานต์ธิดา พุฒสอยดาว ม.5/8
21
0 0 0
35255
นางสาวจุฑาลักษณ์ ฉันทะดี ม.5/8
22
0 0 0
35292
นางสาวธนิษฐา พรรณา ม.5/8
23
0 0 0
35324
นางสาวปรีณาพรรณ กล่อมบรรจง ม.5/8
24
0 0 0
35325
นางสาวปวรรัตน์ ยอดแสวง ม.5/8
25
0 0 0
35334
นางสาวพรนิภา บุญมี ม.5/8
26
0 0 0
35354
นางสาวพิมพ์ลภัส เหินชัย ม.5/8
27
0 0 0
35361
นางสาวภัทรินทร์ แฝงคต ม.5/8
28
0 0 0
35378
นางสาวรัชนีกร เทียนสว่าง ม.5/8
29
0 0 0
35405
นางสาวศิรินทิพย์ เกียรติเรืองวัฒนา ม.5/8
30
0 0 0
36082
นางสาวกมลพร มาพบสุข ม.5/8
31
0 0 0
37204
นายคฑาทร ทิพย์ทวีสุข ม.5/8
32
0 0 0
37213
นายนครินทร์ ขจรเพชร ม.5/8
33
0 0 0
37228
นางสาวกมลวรรณ ช่อกระถิน ม.5/8
34
0 0 0
37238
นางสาวดนญา นิยมสมบัติ ม.5/8
35
0 0 0
37251
นางสาวรัตน์นรี หมอปาน ม.5/8
36
0 0 0
37259
นางสาวอริสรา ชาวเกวียน ม.5/8
37
0 0 0