โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35532
นายเขมกร ยชญ์ธนญ ม.5/7
1
7 3 3
35561
นายโชติ ขำจร ม.5/7
2
4 3 0
35567
นายฐิติพันธุ์ หาญชนะ ม.5/7
3
0 0 1
35570
นายณฐวัตร เจริญศรีศักดิ์กุล ม.5/7
4
0 0 0
35602
นายธนาตย์ แซ่เฮ้า ม.5/7
5
2 3 5
35603
นายธนาธร ศศิกาญจนาธร ม.5/7
6
2 5 1
35605
นายธนาวัฒน์ ธนะเจตนารมย์ ม.5/7
7
0 0 1
35644
นายบัณฑิต ศิริประเสริฐ ม.5/7
8
8 4 4
35650
นายปฐมพงศ์ ชัยชาญพันธ์ ม.5/7
9
0 0 0
35662
นายปัญวัฒน์ ตระกูลเกิด ม.5/7
10
1 0 1
35671
นายพสิษฐ์ แซ่เตี๋ยว ม.5/7
11
1 0 0
35682
นายภคิน ประภาศิริ ม.5/7
12
1 0 0
35706
นายรพีพัฒน์ ดีล้วน ม.5/7
13
0 0 2
35707
นายรวินท์ กุสลากรกุล ม.5/7
14
1 8 1
35713
นายไรวินทร์ คำนาก ม.5/7
15
6 2 2
35739
นายศรัณย์ คำภารัตน์ ม.5/7
16
7 3 4
35748
นายศุภกิจ เพ็ชรจันทร์ ม.5/7
17
1 2 8
35769
นายสุรพงษ์ บัวชัย ม.5/7
18
0 0 5
35775
นายเสกสรรค์ ปิยังคะบุตร ม.5/7
19
6 4 6
35789
นายอรรฆพล อบมะลี ม.5/7
20
1 9 1
35829
นางสาวจีรพร พันโกฏิ ม.5/7
21
0 0 0
35838
นางสาวชลธิชา ขันธุรา ม.5/7
22
0 1 0
35859
นางสาวณิชากร เมืองช้าง ม.5/7
23
1 0 0
35878
นางสาวนัชชาธิป เกิดชูชื่น ม.5/7
24
0 1 1
35920
นางสาวพิยดา ศรีแย้ม ม.5/7
25
0 1 0
35931
นางสาวภัทรวดี โสไธสง ม.5/7
26
0 0 0
35936
นางสาวภาวินี จิวะวิวัฒน์เสถียร ม.5/7
27
5 2 0
37846
นางสาวกวิสรา พรหมสุรินทร์ ม.5/7
28
0 0 1
37863
นางสาวพิมพิมล เทพดล ม.5/7
29
1 1 0
37871
นางสาววรกัญญา เปียใหม่ ม.5/7
30
0 0 1
37875
นางสาวสุภานิต สายสว่าง ม.5/7
31
0 0 0
37876
นางสาวสมิตานันท์ เสาว์หินกอง ม.5/7
32
1 0 2