โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวริษฐา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34992
นายกิตติภูมิ สาระชีพ ม.5/7
1
0 0 0
35043
นายณัฐภัทร ใจสุข ม.5/7
2
0 0 0
35089
นายนิธิวัฒน์ ฟองคำ ม.5/7
3
0 0 0
35096
นายปฏิพล วงภักดี ม.5/7
4
0 0 0
35100
นายภูรินท์ โสภณศิริ ม.5/7
5
0 0 0
35102
นายปิยะบัณฑิตย์ พรมโชติ ม.5/7
6
0 0 0
35106
นายพชระ เอกวงษา ม.5/7
7
0 0 0
35128
นายภูริเดช ศรีชัยปลัด ม.5/7
8
0 0 0
35129
นายภูวกร สุวรรณเศรษฐ ม.5/7
9
0 0 0
35188
นายสุทธวีร์ แซ่ลิ้ม ม.5/7
10
0 0 0
35217
นายอัษฎาวุฒิ ไชยโคตร ม.5/7
11
0 0 0
35239
นางสาวกานต์ธิดา ปักกาสาร ม.5/7
12
0 0 0
35241
นางสาวกุลณัฐ นาชัยโชติ ม.5/7
13
0 0 0
35247
นางสาวจณิสตา บุตรดา ม.5/7
14
0 0 0
35284
นางสาวณิชานันท์ สิริกุลเมธานนท์ ม.5/7
15
0 0 0
35296
นางสาวธิญาดา จันทร์คล้าย ม.5/7
16
0 0 0
35303
นางสาวนริศรา แจ้งใจ ม.5/7
17
0 0 0
35312
นางสาวเนตรอัปสร แซ่ตั้ง ม.5/7
18
0 0 0
35320
นางสาวเบญญาภา พูลสวัสดิ์ ม.5/7
19
0 0 0
35335
นางสาวพรพณา ขำรักษา ม.5/7
20
0 0 0
35337
นางสาวพรวิภา เง่าประวัติ ม.5/7
21
0 0 0
35357
นางสาวภคินี อินทรวงษ์ ม.5/7
22
0 0 0
35385
นางสาววรรณวิสา ทองศักดิ์แสง ม.5/7
23
0 0 0
35406
นางสาวปุญญิศา ปิ่นเทศ ม.5/7
24
0 0 0
35408
นางสาวศุภณัฐ หลิน ม.5/7
25
0 0 0
35411
นางสาวศุภาพิชญ์ กุดั่น ม.5/7
26
0 0 0
35418
นางสาวสิริวรรณ บุญญะฤทธิ์ ม.5/7
27
0 0 0
35420
นางสาวสุทาวดี ทองไชย ม.5/7
28
0 0 0
35432
นางสาวอนิญชนา ศิริวิมลวรรณ ม.5/7
29
0 0 0
35435
นางสาวออมทอง เกียรติธนะกิจ ม.5/7
30
0 0 0
35440
นางสาวอาทิตยา ศรีคุณ ม.5/7
31
0 0 0
35444
นางสาวอินทิรา โครพ ม.5/7
32
0 0 0
35445
นางสาวอูริสสรา รุจิศาสตร์ ม.5/7
33
0 0 0
37208
นายทักชัย เค้าแก้ว ม.5/7
34
0 0 0
37218
นายรัฐโรจน์ เลิศวุฒานนท์ ม.5/7
35
0 0 0
37234
นางสาวชลธิชา ปากหวาน ม.5/7
36
0 0 0
37236
นางสาวฐาปนี ปิติวงศ์หิรัญกุล ม.5/7
37
0 0 0
37246
นางสาวพรทิพย์ แสงรุ่งสว่าง ม.5/7
38
0 0 0
37254
นางสาวศศิกานต์ กระจ่างแจ้ง ม.5/7
39
0 0 0
37255
นางสาวสิริมา ธนาณิชนันท์ ม.5/7
40
0 0 0