โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 32 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35182
นายสัณหณัฐ อารีย์ ม.5/6
1
1 1 10
35530
นายโกมินทร์ เจริญวินิจ ม.5/6
2
0 0 9
35558
นายชินวัฒน์ ตาดี ม.5/6
3
0 0 0
35604
นายธนาธิป วิเชียรฉาย ม.5/6
4
0 0 0
35613
นายธิติกร สารากรบริรักษ์ ม.5/6
5
0 0 1
35663
นายปัณณวิชญ์ งิ้วก่าน ม.5/6
6
3 2 2
35664
นายปิยณัฐ สืบทอง ม.5/6
7
1 1 1
35701
นายมนัสวิน ทองมา ม.5/6
8
5 0 6
35712
นายราเมศวธ์ นิยม ม.5/6
9
1 1 0
35740
นายศรัณย์ภัทร กุลแก้ว ม.5/6
10
0 0 4
35765
นายสุกัลย์ แซ่เล้า ม.5/6
11
0 0 0
35780
นายอนุรักษ์ วงค์วุฒิ ม.5/6
12
0 0 1
35806
นางสาวกรวรรณ แย้มอ่วม ม.5/6
13
0 0 1
35809
นางสาวกัญญาภรณ์ โลหแสงสุวรรณ ม.5/6
14
0 0 1
35851
นางสาวณัฐกานต์ นิลชูจิตร ม.5/6
15
0 0 1
35865
นางสาวธนภรณ์ เนตรบรรเจิด ม.5/6
16
1 0 0
35871
นางสาวธันยพร พินิจ ม.5/6
17
0 0 0
35895
นางสาวปาริฉัตร แสวงบุญ ม.5/6
18
0 0 1
35896
นางสาวปิยะฉัตร ดำรงค์รัตน์ ม.5/6
19
1 0 0
35902
นางสาวพรนภัส ทนทาน ม.5/6
20
0 0 0
35906
นางสาวพรรณราย ตั้งศักดิ์สุพรรณ ม.5/6
21
0 0 1
35928
นางสาวภัคจิรา ตะนากรณ์ ม.5/6
22
0 1 0
35942
นางสาวมรกต ศิริวรรณา ม.5/6
23
0 0 0
35945
นางสาวเมลิษา สิทธิสาร ม.5/6
24
0 0 2
35947
นางสาวรถระวี เดินเมือง ม.5/6
25
0 0 0
35965
นางสาววัชราภรณ์ ลิ้มประเสริฐ ม.5/6
26
1 2 6
37822
นายคณนาถ ศรีลิ้มพงษ์ ม.5/6
27
0 0 0
37826
นายชัยวัฒน์ จงสมจิตต์ ม.5/6
28
1 0 5
37861
นางสาวประรัตถวินันท์ ธรรมเจริญ ม.5/6
29
0 0 1
37862
นางสาวพราวชมพู เสือแย้ม ม.5/6
30
4 1 5
37866
นางสาวภัทรสุดา พิมลชัย ม.5/6
31
0 0 1
37874
นางสาวศิวพร ปิติวงศ์หิรัญกุล ม.5/6
32
0 1 0