โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูพรทิพย์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
34463
นายชัยชนก ชัยฉลาด ม.5/6
1
0 0 0
35002
นายจารุวัฒน์ เประกันยา ม.5/6
2
0 0 0
35014
นายเจษฎาภรณ์ แก่นนอก ม.5/6
3
0 0 0
35040
นายณัฐนันท์ ผิวอ่อนดี ม.5/6
4
0 0 0
35044
นายณัฐวัฒน์ อุตมษร ม.5/6
5
0 0 0
35059
นายธนพงษ์ จันทร์ตุ่ย ม.5/6
6
0 0 0
35114
นายพีรภัทร คงกล้า ม.5/6
7
0 0 0
35138
นายยศพัฒน์ หน่อท้าว ม.5/6
8
0 0 0
35157
นายศรัณย์ ศักดิ์จินดารัศมี ม.5/6
9
0 0 0
35161
นายศิครินทร์ บุญกั้ว ม.5/6
10
0 0 0
35170
นายศุภวัฒน์ อ้นฉ่ำ ม.5/6
11
0 0 0
35172
นายสกรรจ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ม.5/6
12
0 0 0
35195
นายเสฏฐนันท์ มัคคภาวี ม.5/6
13
0 0 0
35211
นายอรรถพล บุญเชิด ม.5/6
14
0 0 0
35221
นายเอกราช รัตนพลแสน ม.5/6
15
0 0 0
35243
นางสาวเกษมณี เอี่ยมอาภากุล ม.5/6
16
0 0 0
35267
นางสาวชลธิชา โทเล ม.5/6
17
0 0 0
35274
นางสาวญดาพร เอื้อพิพัฒนกุล ม.5/6
18
0 0 0
35305
นางสาวนวพร ศรีอ้วน ม.5/6
19
0 0 0
35307
นางสาวนันทกานต์ ฉ่ำหลำ ม.5/6
20
0 0 0
35310
นางสาวนิตยา เมืองแวง ม.5/6
21
0 0 0
35318
นางสาวบุษยา กาละพวก ม.5/6
22
0 0 0
35329
นางสาวปาริฉัตร เล้ารัตนอารีย์ ม.5/6
23
0 0 0
35339
นางสาวพรหมพร รักษาภักดี ม.5/6
24
0 0 0
35340
นางสาวพรเจริญ บุญจันทร์ ม.5/6
25
0 0 0
35351
นางสาวพิมพ์ชนก ทองบุญเกิด ม.5/6
26
0 0 0
35353
นางสาวพิมพ์ชนก มงคลอินทร์ ม.5/6
27
0 0 0
35356
นางสาวแพรพลอย พันทอง ม.5/6
28
0 0 0
35368
นางสาวมาริษา ทองศรี ม.5/6
29
0 0 0
35386
นางสาววรรณษา ลีลาภิวัฒน์ ม.5/6
30
0 0 0
35390
นางสาววริยา นิลวัลย์ ม.5/6
31
0 0 0
35403
นางสาวศศิประภา อินช้าง ม.5/6
32
0 0 0
35412
นางสาวศุภาพิชณ์ สมยง ม.5/6
33
0 0 0
36085
นางสาวจศิรา พิทักษ์กิจนิเวศน์ ม.5/6
34
0 0 0
37205
นายณัฐวุฒิ ศุภธำรง ม.5/6
35
0 0 0
37207
นายต่อตระกูล ตันติสถาพรชัย ม.5/6
36
0 0 0
37225
นายสุทธิชัย ภักดี ม.5/6
37
0 0 0
37239
นางสาวนัฐรัตน์ ชื่นชูธรรม ม.5/6
38
0 0 0
37243
นางสาวปริชาติ แก้วตา ม.5/6
39
0 0 0
37260
นางสาวอารยา เจริญยิ่ง ม.5/6
40
0 0 0