โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35517
นายกันตพัฒน์ พิมพ์บุตร ม.5/5
1
0 0 0
35536
นายคุณานนท์ อ่อนตา ม.5/5
2
2 0 1
35547
นายชนกานต์ วรชาติรุ่งโรจน์ ม.5/5
3
0 0 0
35551
นายชัชวาล จันทร์คำ ม.5/5
4
0 1 5
35580
นายณัฐวุฒิ สายบุปผา ม.5/5
5
0 3 1
35583
นายตนุภัทร สุทาวัน ม.5/5
6
0 3 0
35600
นายธนากร แนมไส ม.5/5
7
0 0 2
35601
นายธนาดุล พุฒซ้อน ม.5/5
8
2 4 0
35611
นายธันวา มณฑล ม.5/5
9
6 3 7
35617
นายธีรภัทร รันนันท์ ม.5/5
10
0 4 3
35630
นายนพรัตน์ หมีเงิน ม.5/5
11
0 0 3
35634
นายนราทร จันทร์ซ้าย ม.5/5
12
1 4 5
35641
นายบดินทร์ จงวิเศษโชค ม.5/5
13
0 8 3
35645
นายบุณยกร พรสมบัติไพบูลย์ ม.5/5
14
0 0 0
35652
นายปณัฐ แสงทองถาวร ม.5/5
15
2 5 4
35656
นายประทีป รองละคร ม.5/5
16
6 6 3
35659
นายปรเมษฐ บ่อแก้ว ม.5/5
17
1 3 7
35697
นายภูวดล สุขศรี ม.5/5
18
2 4 0
35714
นายวงศธร ศรีสถาน ม.5/5
19
0 5 3
35720
นายวรพล กฤติยาศรีสุเมธ ม.5/5
20
0 0 1
35722
นายวรัญญา ทองล้วน ม.5/5
21
1 4 3
35724
นายวโรรส สุขอุดม ม.5/5
22
0 3 3
35743
นายศรุต ช่วยประสาทพร ม.5/5
23
1 2 3
35771
นายสุรศักดิ์ ทัพซ้าย ม.5/5
24
1 5 6
35799
นางสาวกนกวรรณ สรวลสายหยุด ม.5/5
25
0 0 0
35868
นางสาวธนัชพร คงกระจง ม.5/5
26
0 0 0
35898
นางสาวปุณยนุช สินไชย ม.5/5
27
4 2 3
35917
นางสาวพิมพ์พลอย พลเสน ม.5/5
28
1 2 1
35940
นางสาวมณีวรรณ บุญชมภู ม.5/5
29
0 2 4
35969
นางสาววิภาดา โสภาพล ม.5/5
30
0 4 3
35987
นางสาวสิริยากร แก้วประดิษฐ ม.5/5
31
5 12 5
37827
นายฐาปกรณ์ สิงหา ม.5/5
32
3 2 5
37835
นายพีรวิชญ์ ผาติจารุกุล ม.5/5
33
1 5 1
37849
นางสาวเจนจิรา พลแก้ว ม.5/5
34
0 0 0
37855
นางสาวนันทรัตน์ แสนเหลา ม.5/5
35
1 4 3
37858
นางสาวบุญญรัตน์ จุลธรรมาศน์ ม.5/5
36
2 2 0
37860
นางสาวบุษบง เฉลิมมีกล ม.5/5
37
2 3 2