โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.5/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัณย์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
35005
นายจิรภัทร สารศิริ ม.5/5
1
0 0 0
35011
นายจิรโชติ พุฒิรุ่งโรจน์ ม.5/5
2
0 0 0
35021
นายชัชชัย ไทยเจริญ ม.5/5
3
0 0 0
35024
นายชาคริต อังคุณชัย ม.5/5
4
0 0 0
35039
นายณัฐนนท์ ครองยุติ ม.5/5
5
0 0 0
35057
นายธนกร อุราสาย ม.5/5
6
0 0 0
35069
นายธราดร พุตฒาวงษ์ ม.5/5
7
0 0 0
35080
นายนพรัตน์ นวลสนิท ม.5/5
8
0 0 0
35082
นายนภดล สินหะสิน ม.5/5
9
0 0 0
35090
นายนิธิศ บุญยง ม.5/5
10
0 0 0
35140
นายรัตตัญญู แสงร่มโพธิ ม.5/5
11
0 0 0
35149
นายวัชรากร เกิดชูชื่น ม.5/5
12
0 0 0
35164
นายศุภกร ชาภูธร ม.5/5
13
0 0 0
35180
นายสหรัฐ เข็มทอง ม.5/5
14
0 0 0
35193
นายสุวัจน์ รวิเศรษฐภัทร์ ม.5/5
15
0 0 0
35227
นางสาวกฤษติกา เปลี่ยนศรี ม.5/5
16
0 0 0
35237
นางสาวกัลยา พรายจันทร์ ม.5/5
17
0 0 0
35249
นางสาวจิดาภา ศิริบุตร ม.5/5
18
0 0 0
35268
นางสาวชลธิชา รู้รอบ ม.5/5
19
0 0 0
35273
นางสาวชุลีกร เทียนจันทร์ ม.5/5
20
0 0 0
35277
นางสาวณัฐธยาณ์ พันธุไพโรจน์ ม.5/5
21
0 0 0
35316
นางสาวบัว สีส้ม ม.5/5
22
0 0 0
35336
นางสาวพรรณธร พลทะรักษา ม.5/5
23
0 0 0
35341
นางสาวพลอยนารี มังสา ม.5/5
24
0 0 0
35343
นางสาวพัชริดา สุนทรภักดี ม.5/5
25
0 0 0
35348
นางสาวพิจิตรตรา หนูมูล ม.5/5
26
0 0 0
35360
นางสาวภัทรา แซ่หลิ่ว ม.5/5
27
0 0 0
35371
นางสาวเมธาพร ฉิมม่วง ม.5/5
28
0 0 0
35391
นางสาววริศรา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ม.5/5
29
0 0 0
35393
นางสาววริษฐา ศรีทวีทูล ม.5/5
30
0 0 0
35427
นางสาวสุภาพร จันทร์แจ้ง ม.5/5
31
0 0 0
35429
นางสาวสุรัญชนา นิมิตรชัย ม.5/5
32
0 0 0
35433
นางสาวอริษลา ชาตรี ม.5/5
33
0 0 0
35439
นางสาวอัสมา อาษาเสนา ม.5/5
34
0 0 0
37206
นายเตชภณ วามะศิริ ม.5/5
35
0 0 0
37221
นายวัชพล เทียนเงิน ม.5/5
36
0 0 0
37232
นางสาวชญานิศ ชุ่มชื่น ม.5/5
37
0 0 0
37242
นางสาวปทิตตา ศรีมณฑล ม.5/5
38
0 0 0
37250
นางสาวรัตนาวดี อยู่สุข ม.5/5
39
0 0 0